Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen enades om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.10.2020 15.30 | Publicerad på svenska 23.10.2020 kl. 17.11
Pressmeddelande 675/2020

I den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 föreslås det att medel särskilt ska anvisas för behov som föranleds av coronavirusepidemin, både i syfte att täcka merkostnader och i syfte att kompensera inkomstbortfall till följd av epidemin. Hanteringen av coronakrisen utgör en central del av regeringens ekonomiska politik, och med sin tilläggsbudget bidrar regeringen till såväl företagens och kommunernas som människornas möjligheter att överbrygga krisen.

Stöd till företag, aktörer inom konst och kultur samt kollektivtrafik

För genomförande av den andra ansökningsomgången för temporärt kostnadsstöd för företag föreslås ett tilläggsanslag på 410 miljoner euro i syfte att stödja företagens möjligheter att överbrygga krisen. 140 miljoner euro av det anslag som reserverats för den första ansökningsomgången blev oanvänt, vilket innebär att sammanlagt 550 miljoner euro nu står till förfogande.

För tryggande av servicenivån inom den offentliga persontrafiken i det fall att coronavirusepidemin blir långvarig föreslås sammanlagt 111 miljoner euro. Av anslaget anvisas 11 miljoner euro för köp av persontågstrafik och 100 miljoner euro för köp av offentlig persontrafik i stora och medelstora stadsregioner samt inom regional och lokal trafik.

Som ersättning för inkomstbortfall inom konst- och kulturbranschen till följd av coronavirusläget och för tryggande av verksamhetens kontinuitet föreslås 23 miljoner euro. För Centret för konstfrämjande föreslås 7 miljoner euro som ska delas ut i form av stipendier till personer och aktörer inom konst och kultur.

Minskningen av avkastningen av penningspelsverksamheten kompenseras undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde genom budgetmedel för 2020 till ett belopp av sammanlagt 175,7 miljoner euro. Av kompensationen riktas 34,2 miljoner euro till vetenskap, 75,2 miljoner euro till främjande av konst, 48,8 miljoner euro till främjande av motion och idrott samt fysisk fostran samt 17,6 miljoner euro till främjande av ungdomsarbete. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde kompenseras minskningen i år med 142,5 miljoner euro. För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är kompensationen 10,7 miljoner euro.

Anslagsökningar till följd av coronavirusläget

För anskaffning av vaccin mot covid-19 föreslås ett tilläggsanslag på 90 miljoner euro. För omkostnaderna för Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett tillägg på cirka 1,5 miljoner euro bland annat för planering och genomförande av pandemivaccin och för höjning av testningskapaciteten.

Dessutom föreslås för Finlands andel av de coronavaccin som skaffas med finansiering från Europeiska kommissionen 13,1 miljoner euro.

På grund av coronavirusläget föreslås det fortfarande flera tillägg också till anslagen för statliga ämbetsverk och inrättningar.

För polisen föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro till följd av att intäkterna av polisens avgiftsbelagda verksamhet, särskilt intäkterna av pass, minskar. Dessutom föreslås det för polisen ett tillägg på 3 miljoner euro för extra utgifter till följd av coronavirusläget.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås ett anslagstillägg på 3,4 miljoner euro för extra utgifter till följd av tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna. För Tullen föreslås 990 000 euro för inre gränskontroll i anslutning till bekämpningen av coronavirusepidemin samt för kostnader för skyddsutrustning.

På grund av undantagsarrangemangen föreslås ett tillägg på 7,1 miljoner euro för utgifter som föranleds av matpenning till beväringar.

Stödjande av den kommunala ekonomin

Genom att stödja kommunerna tryggas finansieringen av basservicen och dämpas trycket på skatteförhöjningar. För att kompensera kommunerna för de kostnader som orsakas av testning och spårning av coronavirussmitta föreslås det ett tillägg av engångsnatur på 350 miljoner euro till statsandelarna för kommunal basservice. För motsvarande kostnader i landskapet Åland föreslås 5 miljoner euro.

För statsandelarna för kommunal basservice föreslås dessutom 400 miljoner euro och för sjukvårdsdistrikten 200 miljoner euro i tillägg av engångsnatur för att kompensera kostnader och förlorade inkomster till följd av coronavirusepidemin.

Andra ändringar i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020

Utifrån regeringsprogrammet föreslås det en ökning på 50 miljoner euro till anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet. Av tillägget anvisas 5 miljoner euro till Världshälsoorganisationens (WHO) arbete för att bekämpa coronaviruspandemin i utvecklingsländerna och 24,5 miljoner euro till humanitärt bistånd för att svara på de humanitära konsekvenserna av coronaviruspandemin samt 18 miljoner euro till klimatfinansiering. För höjning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 50 miljoner euro. Detta stöder också möjligheterna för finländska företag att öka sin export.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås en beställningsfullmakt på 240 miljoner euro, och med stöd av den bemyndigas Gränsbevakningsväsendet att ingå avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg. För innevarande år föreslås att anslag på 120 miljoner euro. Anskaffningen av utsjöbevakningsfartyg har betydande effekter på den inhemska sysselsättningen.

Med stöd av Sitras donation kapitaliserar staten universiteten med 33 miljoner euro 2020. Kapitaliseringen genomförs på basis av genomslagskraften hos forskningen vid universiteten.

I tilläggsbudgetpropositionen ingår också anslag för trafikprojekt. Som ett nytt vägprojekt inleds utvecklandet av vägsträckan riksväg 5 Hurus—Hietanen, för vilken det föreslås en fullmakt på 7 miljoner euro och ett anslag på 400 000 euro. För projektet E18 vägplanering Reso—Nådendal föreslås en fullmakt på 4,2 miljoner euro och ett anslag på 200 000 euro. För vägplaneringen vid Parikkala gränsstation föreslås 150 000 euro.

Förlängningen av de temporära ändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa för tiden 1 november till 31 december samt den temporära minskningen självfinansieringsandelen för företagarnas arbetslöshetskassa ökar kostnaderna med sammanlagt 8,9 miljoner euro.

För kapitalisering av Ilmastorahasto Oy föreslås ett anslag på 300 miljoner euro. Fonden har till uppgift att vara finansiär i projekt som fokuserar på bekämpning av klimatförändringen, främjande av digitaliseringen och låga koldioxidutsläpp inom industrin.

Baserat på regeringsprogrammet föreslås det ett tillägg på sammanlagt 16,1 miljoner euro till naturvårdsanslagen. Avsikten är att anslagen ska användas bland annat för behov inom ramen för METSO-handlingsplanen, projektet för gåsåkrar samt tilläggsersättningar för skador orsakade av fridlysta arter.

Ändringar av inkomstposter

Kalkylen över skatteinkomster sänks med sammanlagt 68 miljoner euro utifrån uppgifter om den faktiska utvecklingen. Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med sammanlagt 273 miljoner euro. Den mest betydande enskilda förklaringen är att de intäkter som hänför sig till Veikkaus Ab:s penningspelsverksamhet minskar betydligt. Bakgrunden till utvecklingen är åtgärder som syftar till att minska problemspelandet, följder av coronavirusepidemin och en mindre marknadsandel för bolaget till följd av en skärpt konkurrens. Till följd av detta blir den intäktsföring i statsbudgeten som hänför sig till penningspel klart mindre än beräknat, vilket minskar inkomsterna av blandad natur med 331 miljoner euro.

Konsekvenser för balansen i statsfinanserna och skuldsättningen

Anslagsökningen i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är cirka 1,5 miljarder euro och minskningen av inkomsterna cirka 341 miljoner euro. Statens behov av nettoupplåning ökar med cirka 1,8 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 19,6 miljarder euro 2020.

Den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen torsdagen den 29 oktober. Då publiceras den också på adressen https://budjetti.vm.fi/indox/indexse.jsp.


Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, Markus Lahtinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 417, Henri Purje, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 017, Jussi Pyykkönen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 477 8354, och Camilla Mäkinen, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 119