Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen överlämnade en tilläggsbudgetproposition till riksdagen

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.2.2021 13.43 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 13.52
Pressmeddelande 116/2021

Regeringen överlämnade den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021 till riksdagen torsdagen den 25 februari. Genom tilläggsbudgeten bereder man sig särskilt på behov till följd av coronavirusläget.

Anslag föreslås bland annat för ytterligare anskaffningar av coronavacciner och för tryggande av Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och utrikeshandelstransporter medan pandemiläget fortsätter. Dessutom föreslås det anslagstillägg bland annat för att stödja aktörer inom kultur- och konstbranschen samt barn, unga och familjer. Anslagstillägg föreslås också för att göra det möjligt att förrätta kommunalvalet på ett hälsosäkert sätt.

Ändringar till följd av coronavirusläget

Det föreslås ett tillägg på 70 miljoner euro för anskaffning av vacciner. Tillägget riktas till anskaffning av tilläggspartier av coronavacciner och förskottsbetalningar för dem.

Till statsandelen till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna och till statsandelen till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna föreslås ett tillägg på sammanlagt 61 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att de gällande temporära lagändringarna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa föreslås bli förlängda med tre månader, det vill säga till utgången av juni 2021, på grund av att pandemin fortsätter. Kostnader uppstår bland annat av den förlängda giltighetstiden för höjningen av inkomstens skyddade belopp inom utkomstskyddet för arbetslösa och av företagares rätt till arbetsmarknadsstöd.

För stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet föreslås 23,2 miljoner euro. Syftet med tilläggsanslaget är att trygga Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och utrikeshandelstransporter medan coronapandemin fortsätter samt att säkerställa regelbunden frakttrafik och passagerartrafik mellan Egentliga Finland, Åland och Sverige, mellan Helsingfors och Estland samt mellan Vasa och Umeå.

För omkostnaderna för Centret för konstfrämjande föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 15 miljoner euro. Avsikten med tilläggsanslaget är att minska konsekvenserna av coronavirusläget för personer och firmor inom kultur- och konstbranschen. Anslaget delas ut i form av understöd. Därtill föreslås för filmproduktionsbolag ett tilläggsanslag på sammanlagt 5 miljoner euro för att minska de ekonomiska förlusterna till följd av coronavirusläget. Helheten finansieras ur helheten kostnadsstöd till företag genom omfördelningar.

För omkostnaderna för domstolar, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt och konsumenttvistenämnden, utsökningsväsendet och konkursbevakningen, Åklagarmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten föreslås ett tillägg på sammanlagt 17,6 miljoner euro för att täcka utgifter till följd av coronavirusläget. För ett säkert genomförande av röstningen i kommunalvalet under de exceptionella omständigheterna till följd av coronapandemin föreslås ett tillägg på 1,3 miljoner euro.

För stöd till barn, unga och familjer föreslås flera anslagstillägg. För att öka och utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet samt för att stödja ungdomars färdigheter i sommarföretagande och arbetsliv föreslås sammanlagt 2,5 miljoner euro. För stödåtgärder inom yrkesutbildningen föreslås 17,5 miljoner euro. Stödåtgärderna ska bidra till att förebygga avbrytande av studierna, öka de studerandes välbefinnande och jämna ut kunskapsskillnaderna mellan de studerande. För statsunderstöd för utveckling av servicestrukturen inom social- och hälsovården föreslås dessutom ett tillägg på 17,5 miljoner euro till kommunerna för att stödja barn, unga och familjer i situationen till följd av coronapandemin och i återhämtningen efter den.

Andra ändringar

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ändringar i stödet av vård av ungskog och hopsamling av klenträd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk samt i Finlands skogscentrals uppgifter i anslutning till det. För detta föreslås ett tillägg på sammanlagt 4,0 miljoner euro för att öka energianvändningen av klenträd.

För understöd för att avstå från oljeuppvärmning föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro.

Det föreslås att bevillningsfullmakten under momentet för EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken höjs med 295 miljoner euro och att anslaget under momentet höjs med 130 miljoner euro. Tillägget föranleds av REACT-EU-finansieringen av Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020” för åren 2021–2023 inom ramen för EU:s återhämtningsinstrument.

Ändringar av inkomstposter

Det föreslås att uppskattningen av skatteinkomsterna höjs med 415 miljoner euro på basis av den i december uppdaterade makroekonomiska prognosen och uppgifterna om influtna belopp. Det beräknas att den ekonomiska aktiviteten utvecklas positivare än enligt tidigare prognoser. Intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster beräknas öka med 207 miljoner euro mer än beräknat. På basis av den faktiska utvecklingen har intäkterna från arvs- och gåvoskatten höjts med 138 miljoner euro. På grundval av uppgifterna om influtna belopp beräknas det att också överlåtelseskatten kommer att öka med 70 miljoner euro mer än vad som tidigare väntats.

Konsekvenser för balansen i statsfinanserna och skuldsättningen

Med beaktande av att de ordinarie inkomsterna ökar med 415 miljoner euro och anslagen ökar med 394 miljoner euro, minskar den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021 behovet av statens nettoupplåning med 21 miljoner euro. Statens nettoupplåning för 2021 beräknas uppgå till 11,7 miljarder euro. Vid utgången av 2021 beräknas statsskulden vara cirka 137 miljarder euro, vilket är cirka 56 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, Tuomas Vanhanen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 417, Henri Purje, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 017, Heikki Sairanen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 456 4662, och Silja Borgarsdóttir Sandelin, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 116