Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringens årsberättelse 2021 lämnades till riksdagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.5.2022 13.25
Pressmeddelande 289/2022

Den 5 maj lämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen om regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna 2021.

Regeringens årsberättelse, som utarbetas årligen, innehåller uppgifter om genomförandet av regeringspolitiken, ministeriernas verksamhet, den offentliga ekonomin, åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden samt statens bolagsinnehav.

I årsberättelsen för 2021 presenteras regeringens sammansättning, de viktigaste nyckeltalen i fråga om regeringens arbete, ministrarnas arbetsfördelning, coronavirusläget 2021 och lagberedningen i statsrådet. Årsberättelsen ger en översikt över läget för hållbar utveckling i Finland och redogör för regeringens viktigaste politikhelheter i enlighet med regeringsprogrammets disposition.

I årsberättelsen ingår en översikt över statens ekonomiska ställning med samlad information om intäkterna, kostnaderna och förmögenhetsställningen när det gäller statens budgetekonomi och de statliga affärsverken och fonderna. Årsberättelsen innehåller också uppgifter om statens ansvar utanför balansräkningen. Dessutom behandlas närmare bland annat statsbudgeten, ramarna för de offentliga finanserna och penningflödena mellan EU och Finland. Årsberättelsen omfattar även utredningar av statsskulden, de statsfinansiella riskerna och beskattningen.

Dessutom redogörs det för de statsanställda och för statens lokaler, IKT-projekt och bolagsinnehav. Den kommunala ekonomin och arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder analyseras också kort.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Peter Westerstråhle, huvudredaktör för regeringens årsberättelse, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 193, statsrådets kansli