Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringens förslag till anslag för Statsrådets kansli 2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.42 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 10.35
Pressmeddelande 544/2022

Anslagen för Statsrådets kansli föreslås uppgå till sammanlagt 232,5 miljoner euro. Detta är en ökning med 9,2 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år.

I budgetförslaget ingår bland annat Statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen och anslagen för Statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet.

För Statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 145,2 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 12,1 miljoner euro jämfört med 2022. Av tillägget är 4,7 miljoner euro avsett för att stärka cybersäkerheten, 3,8 miljoner euro för att förenhetliga Statsrådets grundläggande inform-ationsteknik, 2,1 miljoner euro till hyran för Statsrådets festvåning efter renoveringen och 1,0 mil-joner euro till Statsrådets gemensamma informationsteknikutgifter och 0,4 miljoner euro för att stärka Statsrådets översättningstjänster. För den övergripande ledningen av Statsrådets kansli föreslås dessutom ett tillägg på 1 miljon euro bland annat i syfte att stärka krisledningen och kris-kommunikationen. I anslaget för omkostnaderna har de besparingar i fråga om bland annat resor och lokaler som regeringen förutsätter beaktats som avdrag.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter föreslås 10,4 miljoner euro. Det innebär en minskning på 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten 2022. Vid avdraget har beaktats att den nuvarande regeringsperioden löper ut våren 2023. Storleken på anslaget fastställs när den nya regeringen tillträder.

För Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet föreslås ett anslag på 7,8 miljoner euro. Med anledning av sparbeslut minskar anslaget med 1,5 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022.

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 0,5 miljoner euro. Med anledning av ett spar-beslut minskar anslaget med 1,0 miljoner euro jämfört med 2022.

För genomförande av en sannings- och försoningsprocess för döva i enlighet med regeringspro-grammet för statsminister Marins regering föreslås ett anslag på 0,4 miljoner euro.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,9 miljo-ner euro, vilket innebär en ökning med 0,1 miljoner euro jämfört med 2022.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås ett anslag på 4,4 miljoner euro.

Mer information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 och Pasi Ovaska, le-dande sakkunnig, tfn 0295 160 102, Statsrådets kansli

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023