Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Sannings- och försoningskommissionen för samer fortsätter sitt arbete

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.11.2023 15.40
Pressmeddelande
I foto samiska flaggan

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 23 november att arbetet i sannings- och försoningskommissionen för samer fortsätter. Kommissionens arbete fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering till och med den 31 december 2025. Kommissionen tillsattes vid statsrådets sammanträde den 28 oktober 2021. Den har som mål att samla in och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande.

Kommissionen utför ett unikt arbete som kräver tid för att ge resultat. Därför beslutade de parter som tillsatt kommissionen, det vill säga statsrådets kansli, sametinget och skoltarnas byastämma, att föreslå att kommissionens mandatperiod förlängs. Den nuvarande mandatperioden löper ut vid utgången av året.

Den parlamentariska uppföljningsgrupp som stöder kommissionens arbete kommer också att tillsättas på nytt för kommissionens mandatperiod. I uppföljningsgruppen ingår en medlem och en ersättare från de partier som är representerade i riksdagen, sametinget (två medlemmar), skoltarnas byastämma, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan.

Det är viktigt att psykosocialt stöd erbjuds på samiska och med beaktande av den kulturella kontexten medan kommissionens arbete pågår. I anslutning till Lapplands välfärdsområde finns en enhet för psykosocialt stöd för samer, Uvjj – Uvjâ – Uvja, som tillhandahåller tjänster på samiska och med hänsyn till samisk kultur. Verksamheten vid enheten kommer att fortsätta under kommissionens mandatperiod.

Sannings- och försoningskommissionen för samer bedriver sin verksamhet självständigt och oberoende. Två av dess fem kommissionsledamöter har utnämnts på framställning av statsrådet, två på framställning av sametinget och en på framställning av skoltarnas byastämma.

Kommissionsledamöter är
•    förvaltningsmagister Irja Jefremoff
•    universitetslektor, direktör för Giellagas-institutet vid Uleåborgs universitet Anni-Siiri Länsman
•    ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen
•    renskötare, företagare Heikki Paltto
•    arbetslivsprofessor, juris doktor Hannele Pokka.

Målet för sannings- och försoningsprocessen är att
•    identifiera och bedöma diskriminering av samer och kränkningar av deras rättigheter både i det förflutna och i dag, inklusive statens assimilationspolitik
•    utreda hur dessa påverkar samerna och deras samhälle i dag
•    lägga fram förslag om hur man kan främja kontakten såväl mellan samerna och finska staten som samerna emellan
•    öka medvetenheten om samerna som Finlands urfolk

Mandatet för sannings- och försoningskommissionen för samer fastställer kommissionens uppgifter och målen för kommissionens arbete. Avsikten är att finska staten som resultat av sannings- och försoningsprocessen bär sitt ansvar och tillsammans med sametinget, skoltarnas byastämma och andra samiska aktörer främjar tillgodoseendet av samernas rättigheter i Finland. En viktig del av sannings- och försoningsprocessen är psykosocialt stöd.
 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om sitt arbete. I rapporten ska även ingå åtgärdsförslag. Rapporten ska överlämnas till statsrådet, sametinget och skoltarnas byastämma före den 30 november 2025.

Samernas ställning som urfolk tryggas i Finlands grundlag. Enligt 17 § 3 mom. i grundlagen har samerna som urfolk rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Mer information om arbetet i sannings- och försoningskommissionen för samer.
 
Ytterligare information: Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 09 1602 2006, Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli; Anni Koivisto, sametingets första vice ordförande, tfn 040 415 5969, och Veikko Feodoroff, skoltarnas förtroendeman, tfn 050 396 1297