Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utredning: Upphandling inom den offentliga sektorn innebär avsevärda möjligheter att främja innovationer

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2017 9.56 | Publicerad på svenska 22.12.2017 kl. 13.18
Pressmeddelande 611/2017

Innovativa offentliga upphandlingar har en viktig roll i att främja regeringens mål, särskilt inom social- och hälsosektorerna och som drivkraft för ren teknik, cirkulär ekonomi och digitalisering. Detta framgår av en utredning som gjorts av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Finlands miljöcentral.

Innovativa upphandlingar bidrar till bättre kvalitet, produktivitet, hållbarhet och effektivitet hos offentliga tjänster

Offentliga organisationer har till uppgift att producera offentliga tjänster av hög kvalitet. Innovationer är viktiga för de kommuner, samkommuner och statliga enheter som gör upphandlingar, om innovationerna kan bidra till bättre produktivitet, kvalitet, hållbarhet och effektivitet hos de offentliga tjänsterna, konstaterar projektledare Ville Valovirta från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. I undersökningen betonas att innovativiteten hos upphandlingar ska bedömas även med tanke på dessa faktorer, inte bara med tanke på nyhetsvärdet hos den lösning som upphandlas. Bedömningen ska gälla de olika faserna i upphandlingsprocessen från beredningen till avtalsperioden.

Största delen av de hittills genomförda offentliga upphandlingar förknippade med mål att främja innovationer har framför allt resulterat i nya lösningars spridning till nya användare, men inte i lika stor utsträckning till införandet av helt nya lösningar, konstaterar Valovirta. Till exempel genom upphandlingar som hänför sig till förnybar energi har vi infört teknik som är nytt i Finland men vedertaget utomlands, fortsätter specialforskare Katriina Alhola från Finlands miljöcentral. Detta främjar uppnåendet av samhälleliga effektmål, såsom klimatmål, men inte den finländska industrins pionjärskap.

Mätning i nyckelroll med tanke på utvecklingen av innovativa upphandlingar

Regeringen har ställt upp som mål att andelen innovativa upphandlingar ska vara fem procent av all offentlig upphandling. För att följa upp målet behövs mätningar såväl på nationell nivå som i de organisationer som gör upphandlingar. Syftet är att bedöma hur allmänt det är att skapa möjligheter och utrymme för innovativa lösningar i samband med upphandlingar. Det beror i hög grad på utbudet och intresset på marknaden om upphandlingen resulterar i en helt ny eller en avsevärt bättre lösning. Ofta framkommer det först efter konkurrensutsättningsprocessen hur innovativ den lösning som upphandlas är.

Enligt den analys som gjordes inom ramen för undersökningen innefattade lite mer än hälften av de offentliga anbudsförfrågningarna något kriterium som i praktiken utesluter innovativa lösningar från anbudsförfarandet. Det mest typiska fallet är att genomförandet innebär strikta tekniska krav eller beskrivningar och det konkurrensutsätts till lägsta möjliga pris. Detta lämnar inte rum för alternativt genomförande eller innovativa lösningar. I cirka en tredjedel av anbudsförfrågningarna kunde inte identifieras faktorer som direkt utesluter innovativa förslag, men inte heller sådana som främjar dessa. I drygt en tiondel av de upphandlingar som ingick i urvalet hade beställaren på något sätt uttryckt att syftet är att hitta en helt ny lösning.

De mätare för innovativ upphandling som föreslås i projektet gäller strategisk ledning, innovationsvänliga upphandlingsförfaranden, innovativiteten hos den lösning som upphandlas och effekterna av upphandlingen. Det är också viktigt att bedöma den växelverkan och kommunikation med marknaden som föregår upphandlingen. I mätningen ska tillämpas olika informationskällor, såsom upphandlingsannonser, elektroniska system för konkurrensutsättning, enkäter och kvalitativa mätare.

Offentlig upphandling som fokuserar på resultat och effekter väcker stort intresse som ett alternativ till traditionella upphandlingsförfaranden. Till största delen innebär upphandling konkurrensutsättning av noga fastställda varor och tjänster till lägsta möjliga pris. Upphandlingens mål enligt den alternativa modellen är i stället resultat och effekter, och leverantörerna belönas för att ha uppnått målen. Detta antas inverka positivt på kostnaderna, kvaliteten, effektiviteten och innovativiteten, konstaterar Valovirta.

Publikationen utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Utredningen Innovativa offentliga upphandlingar – definition, möjligheter och mätning (på finska)

Ytterligare information: Ville Valovirta, specialforskare, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 050 354 3280, ville.valovirta(at)vtt.fi och Katriina Alhola, specialforskare, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1065, katriina.alhola(at)ymparisto.fi