Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Försörjningsberedskapen i fråga om kompetens som ett led i tryggandet av det finska försvarets tekniska och industriella bas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.12.2017 9.09
Pressmeddelande 609/2017

I utredningen granskades de viktigaste utvecklingsutsikterna för kompetensbaserad försörjningsberedskap samt åtgärder som stöder försörjningsberedskapen på lång sikt. I projektet kartlades hur de kritiska delområdena i försörjningsberedskapen i fråga om kompetens ser ut i nuläget. Därefter gjordes en noggrannare analys av tre utvalda teknologiområden.

Enligt det strategiska programmet för Sipiläs regering ska Finland i vid omfattning upprätthålla nationell teknisk kompetens i fråga om centrala militära kapaciteter samt tillräcklig försörjningsberedskap och försvarsindustri. Denna riktlinje innebär att man kontinuerligt och under alla omständigheter noggrant bör sörja för industrins och det vetenskapliga samfundets kompetens, så att försvarsmakten kan fullgöra sina skyldigheter.

I utredningen konstateras som allmän slutsats att förändringarna i det nationella forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet inte bidrar till bättre förutsättningar för försörjningsberedskapen, utan i stället utgör förändringarna en utmaning för den. Inom forsknings-, utbildnings- och innovationspolitikens olika delområden bör också försörjningsberedskapen i fråga om kompetens beaktas systematiskt.

Enligt utredningen är situationen i fråga om kompetens mycket varierande inom olika teknologiområden. Det kan till och med vara på enskilda organisationers eller experters ansvar att upprätthålla kompetensen och skapa kontinuitet i den. Därför är det särskilt viktigt att skapa en lägesbild av kompetensen. Skapandet och upprätthållandet av lägesbilden förutsätter en systematisk process och omfattande kompetens. Forsknings- och utvecklingsverksamhet spelar en väsentlig roll med tanke på upprätthållandet av kompetensen, men vissa delområden har mycket knappa resurser för forskning och utveckling.

Publikationen utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Utredningen (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Jarno Salonen, forskare, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 040 705 0000, jarno.salonen(at)vtt.fi och Tommi Nordberg, specialsakkunnig, tfn 0295 140 419, tommi.nordberg(at)defmin.fi