Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Staten ordnar bryggfinansiering till Fortum för att hantera situationen på elderivatmarknaden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2022 9.58 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 11.47
Pressmeddelande

Finska staten ordnar tidsbunden bryggfinansiering till Fortum Abp för att hantera den svåra situationen på den nordiska elderivatmarknaden. Syftet med arrangemanget är att stärka Fortums likviditetsreserver och därigenom trygga den finländska energiförsörjningen.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 30 augusti 2022 att finska staten i egenskap av betydande aktieägare i Fortum under ledning av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ordnar marknadsmässig och tidsbunden bryggfinansiering till Fortum till ett belopp av högst 2 350 000 000 euro. Syftet med finansieringen är att säkerställa att energimarknaden fungerar störningsfritt i Finland. Finansieringen ordnas via det helt statsägda specialuppgiftsbolaget Solidium Oy.

Staten har ett strategiskt majoritetsinnehav i Fortum, och tryggandet av bolagets verksamhet är förknippat med betydande samhälleliga intressen, ekonomiska intressen och intressen som hänför sig till försörjningsberedskapen. I den rådande energikrisen är statens mål att säkerställa att bolaget klarar av sin uppgift, det vill säga att producera el i Finland utan störningar och i tillräcklig utsträckning under alla omständigheter. Samtidigt är målet att trygga bolagets långsiktiga verksamhets- och investeringskapacitet på den finländska energimarknaden. Den 4 september 2022 föreslog statsrådet mer omfattande åtgärder för att stabilisera elderivatmarknaden.

De rekordsnabba prishöjningarna på elderivat och den fortsatt höga prisnivån har lett till att kraven på säkerheter som gäller prisskydd på el är högre än någonsin tidigare. Solidium ordnar marknadsmässig och tidsbunden bryggfinansiering till Fortum i syfte att trygga bolagets likviditetsposition när det förbereder sig på en exceptionell prisutveckling, tills de elpartier som är föremål för skyddet levereras och säkerheterna återställs.

På grund av den exceptionella situationen har Solidiums extra bolagsstämma genom aktieägarens beslut den 6 september 2022 beslutat att bevilja Fortum en lånefacilitet som kan tas ut omedelbart och vars centrala villkor är följande:
•    Lånebeloppet är högst 2 350 000 000 euro.
•    Lånetiden är högst 12 månader.
•    Lånemarginalen är 10/12 procent, den effektiva räntan för hela lånesumman för hela lånetiden utan aktiekomponent är 14,2 procent.
•    Arrangemanget omfattar en aktiekomponent, vilket innebär att det till Solidium riktas en vederlagsfri aktieemission i samband med att lånet lyfts. Solidium har rätt att teckna Fortums nya aktier till ett antal som motsvarar 1 procent av Fortums samtliga aktier efter emissionen. Genomförandet av aktieemissionen förutsätter godkännande av Fortums bolagsstämma.
•    Den första låneraten ska lyftas senast den 30 september 2022.
•    Ersättningarna till Fortums styrelse och ledning begränsas.

”Energikrisen i Europa är en följd av Rysslands beslut att använda energi som vapen. I egenskap av betydande aktieägare i Fortum har finska staten som mål att säkerställa att energimarknaden fungerar störningsfritt i Finland. Det marknadsmässiga lånearrangemanget är till sin natur och till sina villkor sådant att det är avsett att användas som ett sista alternativ och stärka Fortums likviditetsresurser”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Ytterligare information: Maija Strandberg, finansråd, avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, tfn 050 407 8423
Begäran om intervjuer med minister Tuppurainen: Roosa Pöyhönen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 866