Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statens revisionsverk granskade ägarstyrningen av och riskhanteringen i statsägda bolag av strategiskt intresse – bolagens styrelser ansvarar för riskhanteringen

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 7.6.2023 8.30 | Publicerad på svenska 7.6.2023 kl. 13.50
Pressmeddelande

Statens revisionsverk har granskat ägarstyrningen av statsägda bolag av strategiskt intresse. Statens strategiska intresse gäller bolag med verksamhet som kan vara kritisk med tanke på hela samhällets funktion. Revisionen omfattade 17 statsägda bolag av strategiskt intresse.

Föremål för revisionen var avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, arbets- och näringsministeriet och funktionen för ägarstyrning vid finansministeriet.

I sin ägarstyrning fördelar staten uppgifter och ansvar mellan bolagets organ och ägare i enlighet med aktiebolagslagen. På verksamheten tillämpas dessutom Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning, OECD:s rekommendationer om god förvaltningssed i tillämpliga delar och statsrådets ägarpolitiska principbeslut. Utifrån dessa har ägaren, bolagets styrelse och den operativa ledningen sina respektive egna uppgifter, ansvar och rättigheter. Besluten om den operativa verksamheten och företagsledningen och ansvaret för en ändamålsenligt organiserad förvaltning hör till bolagets ledning och styrelse.

”Ur ägarens synvinkel är det alltid bolaget och framför allt bolagets styrelse som ansvarar för riskhanteringen. Så konstateras det också i det ägarpolitiska principbeslutet. Därför ser vi positivt på att Statens revisionsverk inte rekommenderar separata anvisningar för riskhanteringen i statsägda bolag, och vi kan fortsätta att tillämpa och utveckla nuvarande goda praxis. Som ägare fokuserar vi på att bedöma de ägarstrategiska riskerna”, säger Kimmo Viertola, som är chef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Enligt statsrådets ägarpolitiska principbeslut förutsätter staten som ägare att riskhanteringen i bolagen har organiserats på ett sätt som motsvarar deras behov i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagets styrelse svarar för organiseringen och rapporterar vid behov om saken på bolagsstämman. Bolagets styrelse och operativa ledning rapporterar om betydande observationer till ägaren. Ägaren deltar inte i bolagets riskhanteringsprocesser, men bedömer riskerna aktivt i förhållande till bolagets ekonomiska bärkraft. Riskerna diskuteras regelbundet med bolagen.

Statens revisionsverk kommenterar i sin rapport att statens strategiska intressen inte får äventyras till exempel genom aktieförsäljning, företagsförvärv eller omorganisering.

”Vi ser det som en viktig iakttagelse som bör tas in i nästa ägarpolitiska principbeslut. Den statliga ägaren vill se tillväxt i sina bolags ägarvärde, och affärsverksamheten omfattar oundvikligen också risktagning”, säger Kimmo Viertola.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, avdelningschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 026, [email protected]