Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsministerns upplysning strategin för den arktiska politiken 15.9.2021

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.9.2021 14.07
Statsministerns upplysning

Statsministerns upplysning strategin för den arktiska politiken 15.9.2021

Tal med reservation för ändringar

Ärade talman

Finland är ett arktiskt land. Finlands arktiska intressen och kompetens berör därmed hela landet. Finlands arktiska kompetens är också en central del av Finlands arktiska profil.

Som arktiskt land har vi ett ansvar för att regionen ska förbli livskraftig även för kommande generationer. All aktivitet ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter. 

Utarbetandet av en strategi för den arktiska politiken är en central del av Finlands arktiska politik. Strategin har utarbetats i enlighet med regeringsprogrammet och omfattar cirka två valperioder. Målen i strategin sträcker sig fram till 2030.

Strategin godkändes den 17 juni som ett principbeslut vid statsrådets sammanträde. 

Ärade talman

Finlands föregående strategi för den arktiska politiken är från 2013. Strategin uppdaterades 2016.

Efter att den föregående arktiska strategin publicerades har klimatförändringen framskridit mycket snabbare än väntat både globalt och i den arktiska regionen. Dessutom har det skett stora förändringar även i den internationella omvärlden. Vidare påverkar de direkta och indirekta konsekvenserna av coronapandemin det arktiska samarbetet och regionen. 

Behovet av en ny strategi är uppenbart. Beredningen av strategin har letts av styrgruppen för strategin för den arktiska politiken, där alla ministerier är representerade. Statsrådets kansli har haft huvudansvaret för utarbetandet av strategin. Också delegationen för arktiska frågor, som på ett mångsidigt sätt representerar Finlands arktiska kompetens, har genom sitt arbete stött beredningen av en ny strategi.

Under beredningen av strategin ville vi höra många intressentgrupper och sakkunniga under hela processen. Det utkast till strategi som beretts utifrån responsen sändes på offentlig remiss i februari. Under remissbehandlingen fick vi över 60 utlåtanden som vi beaktade i den fortsatta beredningen. 

Strategin har publicerats på sex språk, nu också på alla de tre samiska språken.

Ärade talman

I början av strategin presenteras den arktiska regionens internationella omvärld och säkerhetsfrågor. I strategin betonas vikten av internationellt samarbete.  Arktiska rådet och de arktiska staterna, Finland medräknat, utgör kärnan i samarbetet.

I strategin identifieras regionens växande säkerhetspolitiska betydelse. Det internationella säkerhetsläget i Finlands och Europas närområden är instabilt och svårt att förutse. Förändringarna i säkerhetsläget återspeglas direkt i den arktiska regionen. 

Strategin för den arktiska politiken baserar sig på omvärldsanalysen och lägesbilden i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Utgångspunkten för den arktiska strategin är också att säkerheten i Nordeuropa i allt högre grad utgör en helhet. Förändringar i säkerhetsläget i Finlands närområden och på Nordatlanten är nära kopplade till varandra. 

Finland har som mål att den arktiska regionen ska präglas av fred och konstruktivt samarbete. Finland kan för sin del stödja en värld där frågor löses genom internationellt samarbete. 

Finland har lyft fram tanken om ett toppmöte där vi kan behandla säkerhetsfrågor också mellan länderna i den arktiska regionen.


Ärade talman

I strategin ingår fyra prioriteter. Den första är klimatförändringen, dels att stävja den, men också att anpassa sig till den. Den andra prioriteten är invånarna, främjande av deras välfärd och urfolken samernas rättigheter. Den tredje prioriteten i strategin är arktisk kompetens, både med tanke på näringar och på spetsforskning. Som den fjärde prioriteten i strategin behandlas infrastruktur och logistik.

I samband med varje prioritet i strategin presenteras i korthet lägesbilden, målbilden för utvecklingen och de viktigaste strategiska åtgärderna inom prioritetsområdet. 

Ärade talman

Den nya strategin sätter kampen mot klimatförändringen och anpassningen till den i fokus för Finlands arktiska politik. Det finns goda skäl till det, eftersom de senaste uppgifterna om klimatförändringen i den arktiska regionen visar att klimatet värms upp till och med mycket snabbare än väntat. 

Utgångspunkten för strategin är att främja välfärden för invånarna i den arktiska regionen och göra dem delaktiga. En mångsidig näringsstruktur och goda bestående sysselsättningsmöjligheter samt jämlika utbildningsmöjligheter i avlägsna områden är en förutsättning för välfärden för invånarna i den arktiska regionen. 

Urfolken samernas delaktighet i Finlands arktiska samarbete och politik är en viktig del av helheten. Jag hoppas att den sannings- och försoningskommission för samer som nämns i regeringsprogrammet får inleda sitt viktiga arbete så snart som möjligt.

I all ekonomisk verksamhet i den arktiska regionen ska naturens mångfald och bärkraft, klimatet och miljöskyddet samt principerna för hållbar utveckling beaktas. Cirkulär ekonomi och andra nya principer för ekonomisk verksamhet samt tekniska lösningar kan skapa helt nya affärsmöjligheter.

I Finland finns det mycket högklassigt kunnande och många högklassiga aktörer inom arktisk forskning i hela landet. Forskningen bedrivs vid ett flertal högskolor och forskningsinstitut samt inom den privata sektorn och även den tredje sektorn. Forskningen spelar en central roll som stöd för högklassigt beslutsfattande och politik i rätt tid. Forskningen främjar också nya innovationer inom olika sektorer och branscher i näringslivet.

Också när det gäller utvecklingen av infrastrukturen vill Finland främja allmänna mål vars fokus ligger på att stävja klimatförändringen. Riktlinjerna för prioriteten infrastruktur och logistik i strategin för den arktiska politiken stämmer överens med den riksomfattande trafiksystemplanen. Strategin sträcker sig fram till 2032.

Ärade talman
Finlands nya strategi för den arktiska politiken fastställer målen för vår arktiska politik fram till 2030. Nu när våra mål är klara börjar det egentliga arbetet – det är dags att genomföra strategin.

Eftersom det är fråga om ett principbeslut av statsrådet har ministerierna en central roll som ansvariga för genomförandet av strategin. Tjänstemannaarbetsgruppen med ansvar för arktiska frågor svarar för att de egna förvaltningsområdenas synpunkter beaktas i verkställigheten av målen och åtgärderna i strategin. Delegationen för arktiska frågor är med och stöder detta arbete.

För att målen ska nås förutsätts också engagemang av andra aktörer, såsom till exempel kommuner och företag. Allas vår insats behövs för att den arktiska regionen ska förbli arktisk även i framtiden.