Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2016

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.9.2015 11.44
Pressmeddelande 509/2015

Enligt regeringens budgetförslag ska anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel för 2016 vara 207,5 miljoner euro. I budgetförslaget ingår bl.a. statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter samt partifinansieringen.

Enligt budgetförslaget uppgår statsrådets kanslis omkostnader för 2016 till sammanlagt 125,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 10,9 miljoner euro jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på överföringar från andra huvudtitlar som beslutats tidigare i anslutning till inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom föreslås ett tillägg på 0,250 miljoner euro för det organ för konsekvensbedömningen av lagstiftningen som i enlighet med regeringsprogrammet ska inrättas i anslutning till statsrådet. Under momentet har som avdrag beaktats 0,5 miljoner euro i omkostnadsbesparingar i enlighet med regeringsprogrammet. 

Av de besparingar på 5 miljoner euro i den politiska verksamheten som beslutats i regeringsprogrammet görs 1,983 miljoner euro under momentet för ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löner samt 0,652 miljoner euro under de olika ministeriernas omkostnadsmoment. Dessutom föreslås att partistödet minskas med 2,365 miljoner euro.

Ministrarnas arvoden sänks

Det föreslås att den sänkning av ministrarnas arvoden med 5 procent som tillämpades under den föregående valperioden ska tillämpas också i fortsättning. Dessutom arbetar medlemmarna av statsrådet varje år en vecka utan arvode under hela regeringsperioden. Från årsarvodet för medlemmarna av statsrådet dras det därför av 2 procent. Detta förslag kommer att tas in i en komplettering av budgetpropositionen.

I momentet för utrednings- och forskningsverksamhet under statsrådets kanslis huvudtitel föreslås 11,4 miljoner euro, dvs. en ökning med 5 miljoner euro jämfört med föregående år. Ökningen beror på överföringar av anslag från andra förvaltningsområden i samband med reformen av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen.

För betalningen av utgifter som föranleds av statens ägar- och företagsarrangemang samt aktieförsäljning, och för betalning av utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen föreslås ett anslag på 5,7 miljoner euro, dvs. en ökning med 4 miljoner euro jämfört med föregående år. Anslagsökningen beror på en ändring av budgeteringen under momentet så att försäljningsprovisioner för försäljning av aktier som tidigare nettobudgeterades under inkomsterna i budgeten nu ska betalas under anslagsmomentet.

För understödjande av partiverksamhet föreslås 29,6 miljoner euro. Av anslaget är ett belopp på 2,487 miljoner euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 0,148 miljoner euro för Ålands landskapsregering. Av anslaget är en andel på 5 procent avsedd för att stödja kvinnors politiska verksamhet och en andel på 5 procent avsedd för att stödja verksamheten i partiernas kretsorganisationer.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Jukka Nummikoski, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 892, statsrådets kansli