Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2017

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.9.2016 13.30
Pressmeddelande 376/2016

Enligt regeringens budgetförslag ska anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel för 2017 vara 210,4 miljoner euro. I budgetförslaget ingår bl.a. statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter samt partifinansieringen.

Med anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel stöds genomförandet av regeringsprogrammet. Av spetsprojekten i regeringsprogrammet hör ”Införande av en försökskultur” till statsrådets kanslis ansvar. Dessutom ska regeringens grundläggande projekt ”hållbar utveckling” och ”regeringens framtidsarbete” genomföras av statsrådets kansli.

Enligt budgetförslaget uppgår statsrådets kanslis omkostnader för 2017 till sammanlagt 122,5 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 2,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Minskningen beror huvudsakligen på beslut om besparingar i anslagen och på konkurrenskraftsavtalets inverkan på anslagsnivån. I statsrådets kanslis omkostnader ingår dessutom 4,5 miljoner euro för finansiering av statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt, varav 3,4 miljoner euro föreslås för beredningen av statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem och 1,1 miljoner euro för utvecklingsprojektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord. I utvecklingsprojekten skapas det nya gemensamma system för statsrådet, och ministeriernas egna system slopas.

För 2017 föreslås 5 575 000 euro för löneutgifter för ministrarna, statssekreterarna och specialmedarbetarna.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås 3 467 000 euro.

I enlighet med regeringens riktlinjer är utgångspunkten för statens ägarpolitik ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. I ägarstyrningen av statens tillgångar i bolagsform eftersträvas aktivare än hittills tillväxt i ägarvärdet, som används till att skapa ny, samhällsviktig företagsverksamhet. Ett anslag på 5,7 miljoner euro föreslås för betalning av utgifter för statens ägar- och företagsarrangemang och för försäljning av statens aktier samt för utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier beräknas inflyta till ett belopp av 2 110 miljoner euro.

I momentet för utrednings- och forskningsverksamhet under statsrådets kanslis huvudtitel föreslås 11,4 miljoner euro. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen.

För understödjande av partiverksamhet föreslås 29,6 miljoner euro. Av anslaget är ett belopp på 2,487 miljoner euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 0,148 miljoner euro för Ålands landskapsregering. Av anslaget är en andel på 5 procent avsedd för att stödja kvinnors politiska verksamhet och en andel på 5 procent avsedd för att stödja verksamheten i partiernas kretsorganisationer.

Finlands 100-årsjubileum firas 2017. Jubileumsårets program skapas med olika aktörer under temat Tillsammans. Målet är att skapa ett medryckande och intressant jubileumsår som ökar den allmänna kännedomen om hur Finland blev en självständig stat och om nationens utveckling. Statsrådets kansli har tillsatt en styrelse för projektet som ansvarar för genomförandet av jubileumsårets program och för styrningen av genomförandet. För att förverkliga jubileumsårets program föreslås ett anslag på 10,1 miljoner euro för 2017.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli