Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2018

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.49 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 11.55
Pressmeddelande 411/2017

Enligt regeringens budgetförslag ska anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel för 2018 vara 210,3 miljoner euro. I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter samt partifinansieringen.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 123,2 miljoner euro. År 2018 fortsätter statsrådets kansli att genomföra statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt, där man övergår från ministeriers egna informationssystem till statsrådets gemensamma system och samtidigt effektiviserar de gemensamma förfarandena och processerna. För projekten föreslås ett anslag på sammanlagt 4,2 miljoner euro.

Det reserveras också ett anslagstillägg av engångsnatur på 1,4 miljoner euro för totalrenovering av statsrådets festvåning, som förvaltas av statsrådets kansli.

För 2018 föreslås 6,5 miljoner euro för löneutgifter för ministrarna, statssekreterarna och specialmedarbetarna.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås 3,4 miljoner euro.

I momentet för utrednings- och forskningsverksamhet under statsrådets kanslis huvudtitel föreslås 11,4 miljoner euro. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen.

För understödjande av partiverksamhet föreslås 29,6 miljoner euro. Av anslaget är ett belopp på 29,487 miljoner euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet, informationsverksamhet och kommunikation. Ett belopp på 0,148 miljoner euro är avsett för Ålands landskapsregering. Av anslaget är en andel på 5 procent avsedd för att stödja kvinnors politiska verksamhet och en andel på 5 procent för att stödja verksamheten i partiernas kretsorganisationer.

I enlighet med regeringens riktlinjer är utgångspunkten för statens ägarpolitik ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. Ett anslag på 5,7 miljoner euro föreslås för betalning av utgifter för statens ägar- och företagsarrangemang och för försäljning av statens aktier samt för utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen.

Finland är ordförande i Europeiska unionen 1.7–31.12.2019. Statsrådets kansli leder förberedelserna inför ordförandeskapsperioden och sköter samordningen av de ärenden som gäller planeringen och genomförandet. För 2018 föreslås ett anslag på 6,8 miljoner euro. För de totala utgifterna för EU-ordförandeskapsperioden finns det en beredskap för 70 miljoner euro 2018–2020. Utöver detta finns det under inrikesministeriets huvudtitel ett tillägg till anslaget för säkerhetsutgifter under ordförandeskapsperioden.

För Finlands finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro. Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot inrättades 2017 och dess syfte är att stödja medlemsländernas strävanden att effektivisera sin beredskap och motståndskraft i fråga om hybridhot.

I statsrådets kanslis budgetförslag ingår ett förslag om ett anslag på 0,6 miljoner euro för ordnandet av minnesåret för händelserna 1918. Minnesåret är av särskild samhällelig betydelse. Under året ska vikten av ett helgjutet samhälle betonas genom minnesstunder, diskussioner och information om händelserna 1918.

Budgetpropositionen 2018

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli