Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statssekreterararbetsgrupp: Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande postutdelningstjänster måste lindras, men så att utdelningen av tidningar tryggas

Statsrådets kommunikationsavdelning 26.8.2020 9.34
Pressmeddelande 536/2020
Foto: Posti/TreFilm

Den statssekreterararbetsgrupp som statsrådet tillsatte i början av året föreslår övergång till en skyldighet att dela ut post tre dagar i veckan och införande av ett tidsbegränsat stöd för informationsförmedling i glesbygdsområden. Skyldigheten att dela ut post tre dagar i veckan föreslås börja gälla 2022.

I och med att mängden post som delas ut har minskat avsevärt finns det inte längre behov av postutdelning fem dagar i veckan. En minskning av antalet utdelningsdagar är av mycket stor betydelse när det gäller att trygga en kostnadseffektiv postutdelning. Ändringen förutsätter en god dialog med Postens anställda i enlighet med principerna för samhällsansvar.

Regeringen har i sitt regeringsprogram förbundit sig att trygga en mångstämmig informationsförmedling. Finland är ett glesbefolkat land, och utdelningsnät som fungerar på kommersiella villkor täcker inte hela landet. Så länge det finns tillräcklig efterfrågan på papperstidningar ska utdelningen av tidningar tryggas fem dagar i veckan med ett tidsbegränsat stöd för glesbygdsområden. Stödet ska omfatta områden som saknar morgontidig utdelning av tidningar som prenumereras på kommersiella villkor. Sätten att genomföra stödet på ett teknikneutralt sätt bör utredas fördomsfritt, så att stödet kan användas inte bara till att stödja den utdelning som sker fysiskt utan också till att främja digital distribution och produktion av digitalt innehåll. Det totala årliga stödet skulle uppgå till cirka 10–15 miljoner euro, men stödbeloppet och andra detaljer preciseras i den fortsatta beredningen.

”Det finns inte längre behov av utdelning fem dagar i veckan, eftersom det inte längre finns något att dela ut. Coronaepidemin har ytterligare påskyndat brevpostens död. Det är osannolikt att utdelningsvolymen återgår till samma nivå som tidigare när epidemin lättar. Vi har dock bedömt att vi med dessa förslag kan bidra till att trygga utdelningen av tidningar fem dagar i veckan och därigenom den mångstämmiga informationsförmedlingen i hela Finland, samtidigt som Postens verksamhetsförutsättningar förbättras”, säger Europa- och ägarstyrningsministerns statssekreterare Olli Koski.

Statssekreterararbetsgruppen föreslår också att den nuvarande skyldigheten att konkurrensutsätta samhällsomfattande tjänster slopas i och med att den inte fungerar. Därtill föreslår arbetsgruppen att möjligheterna att öppna postdata utan att äventyra informationssäkerheten utreds och att regleringen utvecklas så att postutdelningen och andra tjänster skulle gå att kombinera. Enligt arbetsgruppen skulle övergång till utdelning i fastighetsboxar i allt större utsträckning effektivisera verksamheten och minska risken för arbetsoförmåga.

Den minskade brevvolymen har samband med att Finland, i likhet med de övriga nordiska länderna, står i främsta ledet i fråga om digitaliseringen. Finland är ett av de länder i Europa där nedgången i postvolymen är som snabbast. I genomsnitt får ett hushåll brev som omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna, det vill säga brev försedda med frimärke, var tredje vecka. Produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna utgör en andel på mindre än fyra procent av utdelningsvolymen. I de övriga nordiska länderna har femdagarsutdelningen redan avskaffats eller håller på att avskaffas.

Statssekreterararbetsgruppen hade till uppgift att bedöma nuläget och framtidsutsikterna på post- och distributionsmarknaden samt behovet att ändra bland annat postlagstiftningen. Arbetsgruppen bestod av statssekreterare vid olika ministerier. Ordförande var statssekreterare Olli Koski från statsrådets kansli. Syftet med arbetsgruppen var att producera ett kunskapsunderlag och anvisningar för lagberedningen och ordnandet av den samhällsomfattande tjänsten och att i samband med revideringen av postlagen framställa en ståndpunkt om anpassningen till den förändrade marknaden.

Ytterligare information: Olli Koski, statssekreterare, arbetsgruppens ordförande, [email protected], tfn 0295 160 031 och Maija Strandberg, finansråd, arbetsgruppens sekreterare, [email protected], tfn 050 407 8423, statsrådets kansli