Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Hållbara mötesarrangemang under Finlands EU-ordförandeskap har lett till mycket mindre utsläpp

Utgivningsdatum 17.12.2019 9.22
Pressmeddelande

Jämfört med genomsnittliga mötesarrangemang har hållbara lösningar på mötena under Finlands EU-ordförandeskap minskat växthusgasutsläppen med cirka 30 procent.

Hållbara lösningar med störst effekt under ordförandeskapet har varit till exempel att koncentrera mötena till Helsingfors, att inte dela ut gåvor och att undvika material som producerats endast för ordförandeskapet.

I en bedömning som statsrådets kansli har låtit göra jämförs mötesarrangemangen under Finlands EU-ordförandeskap med så kallade vanliga mötesarrangemang där hållbar utveckling inte beaktas. 

”Hållbarhet är det bärande temat under Finlands ordförandeskap och vi beslutade att införliva det också i mötesarrangemangen. Vi ville modigt pröva hur ett gästfritt och fungerande ordförandeskap kan genomföras på ett ekologiskt hållbart sätt. Den bedömning som vi låtit göra visar att också små gärningar har haft klimateffekt”, säger chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet Anja Laisi.

De hållbara arrangemangen bygger på cirkulär ekonomi, immaterialitet och koncentration av mötena

Under ordförandeskapet har mötesdeltagarna inte fått traditionella gåvor. Med de pengar som hade reserverats för gåvor kompenserar vi växthusgasutsläppen från flygresor till de möten som ordnas i Helsingfors och Bryssel.

Resandet har resulterat i mindre utsläpp, eftersom alla möten i Finland har koncentrerats till Helsingfors. Dessutom har mötesdeltagarna uppmuntrats att använda kollektivtrafiken. Och vid busstransport har förnybar diesel använts, vilket ger mindre utsläpp än vanlig diesel.

Under ordförandeskapet har vi också strävat efter att undvika allt engångsmaterial. Till exempel det trä- och plywoodmaterial som har använts i inredningen och för mötesplatsens skyltar kommer att återanvändas vid andra evenemang efter ordförandeskapet. Och en del av produkterna kommer att doneras till Helsingfors stads återanvändningsverkstäder. I mötesarrangemangen har vi undvikit papper och plast och använt främst digitala alternativ.

Ett måttligt antal möten har en betydande inverkan på utsläppen

Totalt sett har vi kunnat minska ordförandeskapets koldioxidavtryck med upp till cirka 70 procent på grund av färre möten än vanligt. Under Finlands ordförandeskap har det ordnats cirka 130 möten, medan antalet möten i allmänhet kan vara mer än dubbelt större. Färre möten leder också till mindre utsläpp från resor, transporter, logi, mat och mötesmaterial.

Beräkningen av utsläpp under ordförandeskapet har gjorts av Gaia Consulting och den baserar sig på uppskattningar av utsläppsmängderna. Exakta data fanns inte tillgängliga om alla utsläppskällor. Därför har man delvis använt antaganden om till exempel användningen av kollektivtrafiken som stöd för beräkningen.

Mer information: Anja Laisi, chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet, tfn  50 443 2641

Utsläppsberäkningen av hållbara mötesarrangemang

Frågor och svar

Hållbara arrangemang

Flygresorna klimatkompenseras