Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finanspolitiska ministerutskottet: Universiteten kapitaliseras med 100 miljoner euro

Statsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
12.6.2020 11.58
Pressmeddelande 414/2020

Regeringen gör en framtidsinvestering av engångsnatur genom en kapitalisering av universiteten. Universiteten anvisas kapital på basis av kriterierna för forskningens genomslagskraft till ett belopp av 33 miljoner euro hösten 2020 och på basis av den insamling av medel som berättigar till statlig motfinansiering med ett belopp på 67 miljoner euro hösten 2022. Finanspolitiska ministerutskottet förordade principerna för genomförandet av kapitaliseringen vid sitt sammanträde den 12 juni 2020.

Bakgrunden till kapitaliseringen är Sitras förvaltningsråds beslut av den 19.12.2019 om en engångssatsning på 100 miljoner euro i form av kapitalisering av universiteten. Sitra gör en donationsförbindelse till finska staten via statskontoret på de villkor som anges i beslutet i syfte att staten på det sätt som den beslutar gör finansiella investeringar för att tillföra universiteten kapital.

Statens kapitaliseringar till universiteten görs i två steg. I den första fasen tillförs universiteten kapital enligt genomslagskriteriet för forskning med 33 miljoner euro.   Allokeringen görs på basis av fördelningen enligt kriterierna för beräkning av forskningens finansieringsandel i 2020 års kalkylmässiga finansieringsmodell för universiteten.

I den andra fasen tillförs universiteten kapital till ett belopp som är 2,5 gånger det privata kapital som universiteten samlar in, dock med högst 67 miljoner euro hösten 2022. Huvudregeln är att den statliga motfinansieringen riktas till olika universitet i relation till det privata kapital respektive universitet samlat in. Den statliga medfinansieringen som ett enskilt universitet beviljas får inte överstiga 11 miljoner euro. På grund av taket på motfinansieringen kan kapitaliseringskoefficienten för de övriga universiteten inte överstiga 2,5. Om universiteten inte lyckas samla in donationer som berättigar till statlig motfinansiering till ett belopp av sammanlagt 26,8 miljoner euro eller om en del av motfinansieringsmedlen inte kan allokeras på grund av gränsen för det högsta beloppet för motfinansiering så fördelas den återstående kapitaliseringsposten mellan universiteten enligt kriterierna för forskningens genomslag i den första fasen 

Den insamling av privat kapital som beaktas vid behandlingen av statens motfinansiering äger rum under tiden 15.6.2020–30.6 022. Principerna för medelinsamlingen motsvarar dem som användes i universitetens kampanj för insamling av medel 2014–2017.

Mer information: Tapio Kosunen, överdirektör, tfn  0 295 330 440, undervisnings- och kulturministeriet