Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Forskare föreslår ett nytt försök inom social trygghet efter försöket med basinkomst

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
25.2.2019 11.00 | Publicerad på svenska 26.2.2019 kl. 15.56
Pressmeddelande 119/2019

En grupp forskare föreslår ett nytt försök som ska ge tillförlitliga forskningsdata om informations- och byråkratifällor när det gäller social trygghet. Det föreslagna försöket tar fasta på faktorer som inverkar negativt på sysselsättningen på ett mera strukturerat sätt än det försök med basinkomst som genomfördes 2017–2018 och som fått mycket uppmärksamhet.

Informations- och byråkratifällor inom systemet för social trygghet kan utgöra betydande hinder för sysselsättningen. För att minska dem behövs mer forskningsdata om de negativa effekter för sysselsättningen som systemet för social trygghet orsakar. En grupp forskare från Statens ekonomiska forskningscentral och Löntagarnas forskningsinstitut har på uppdrag av statsrådet utarbetat ett förslag på hur data kan erhållas. I sin rapport ger forskarna ett förslag på ett fältförsök där man klarlägger de hinder för deltagande i arbete som beror på förmånsbyråkratin, ekonomiska incitament och informationen. Ett centralt krav för att man ska få tillförlitliga resultat är att försöket genomförs bland slumpmässigt utvalda försöksgrupper.

I rapporten föreslås två alternativa sätt att minska byråkratin under tiden för deltidsarbete för dem som deltar i försöket. De föreslagna försöken innehåller antingen ett enklare ansöknings- och anmälningsförfarande för utkomstskydd för arbetslösa och bostadsbidrag eller enklare arbetstidsregler än för närvarande. I försöket förbättras också de ekonomiska incitamenten för deltidsarbete för en del av försöksgruppen. Dessutom erbjuds en del av försöksgruppen tydligare och exaktare information om de nuvarande byråkratiförfarandena och ekonomiska incitamenten.

”Vårt förslag avviker väsentligt från det försök med basinkomst som genomfördes 2017–2018. I det ändrades både förmånsbyråkratin och de ekonomiska incitamenten samtidigt för alla som deltog i försöket. I det förslag som vi nu har utarbetat åtskiljs byråkratins, incitamentens och informationens effekter från varandra, så att vi får veta mera exakt vilka faktorer som inverkar mest på sysselsättningen”, bedömer Tuomas Matikka som är specialforskare vid Statens ekonomiska forskningscentral.

I Finland är vi i stor utsträckning eniga om att vårt nuvarande system för social trygghet är i behov av en reform för att bättre stöda individens välfärd och möjliggöra en högre sysselsättningsgrad. En central fråga är hur deltidsarbete och tillfälligt arbete och social trygghet kan samordnas effektivare än för närvarande.

På basis av resultaten från det försök som forskarna föreslår kan man avgöra vilka faktorer som kraftigast inverkar på sysselsättningen och därmed få riktlinjer för utvecklandet av systemet för social trygghet.

Rapporten utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Specialforskare Tuomas Matikka, Statens ekonomiska forskningscentral, tfn 0295 519 461, tuomas.matikka(at)vatt.fi och forskningsdirektör Tuomas Kosonen, Löntagarnas forskningsinstitut, tfn 040 940 2336, tuomas.kosonen(at)labour.fi