Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Omvälvningarna inom rymdverksamheten är en megatrend som påverkar säkerheten och erbjuder affärsmöjligheter

Arbets- och näringsministerietFörsvarsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
13.2.2020 10.46
Pressmeddelande 68/2020

I Finland bör det inrättas en lägescentral för rymdfrågor för att myndigheterna ska ha tillräckligt med kunskap till stöd för sitt beslutsfattande. För att Finland ska kunna dra nytta av omvälvningarna inom rymdverksamheten behövs det en permanent och enhetlig nationell budget för rymdverksamheten. Detta konstateras i slutrapporten från ett projekt där man utrett den nya verksamhetsmiljön för rymden. Rapporten publicerades den 13 februari.

I slutrapporten från projektet Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS) föreslås det att det i samarbete med andra aktörer inom EU ska inrättas en lägescentral för rymdfrågor i Finland. Lägescentralen behövs för att de finländska myndigheterna ska ha tillgång till aktuell och heltäckande information om läget i rymden. Det behövs till exempel aktuell information om satellitsystem som eventuellt övervakar Finlands territorium och information om rymdvädret och dess omedelbara effekter på samhällets funktioner.

I rapporten rekommenderas en permanent höjning av den nationella budgeten för rymdverksamheten, vilket skulle höja Finlands rymdverksamhet till en nivå som tål europeisk jämförelse. Den nationella finansieringen har en betydande hävstångseffekt på de finländska rymdaktörernas konkurrenskraft. Medlen ska användas för att genomföra Europeiska rymdorganisationens och EU:s projekt, men också nationella forsknings- och utvecklingsprojekt och innovativa offentliga upphandlingar av finländska företag inom rymdsektorn.

I rapporten konstateras att det behövs tillväxtfinansiering för att realisera tillväxtpotentialen inom rymdrelaterad affärsverksamhet. Att försöka locka finansiering till europeiska rymdaktörers affärsverksamhet är hela Europas gemensamma sak. Det lönar sig för Finland att agera aktivt i EU, så att Europa inte släpar efter Förenta staterna och Kina när det gäller att dra nytta av rymdverksamhetens tillväxt.

Det är viktigt att Finland bygger upp globala partnerskap inom rymdverksamheten. Partnerskap i en omfattande kedja av rymdsystem eller rymdtjänster gör att också mindre aktörer blir delaktiga av det omfattande systemets konkurrenskraft och kontinuitet. Detta skapar kontinuitet också i de tjänster som är viktiga för samhället, bland annat i övervakningen av miljön, datakommunikationen och lokaliserings- och navigationstjänsterna. Enligt rapporten är globala partnerskap viktiga också med tanke på Finlands säkerhet. Det framgångsrika samarbetet med de europeiska länderna och Förenta staterna bör fördjupas.

I rapporten rekommenderas också att kapaciteten för satellitmottagningsstationen i Sodankylä ökas avsevärt. Satellitmottagningsstationen är vår viktigaste nationella rymdinfrastruktur. En större kapacitet innebär bland annat fler antenner, ett större frekvensområde och ökad beredskap för snabb bearbetning av satellitdata och distribution av dataprodukter.

Den arktiska regionen är av central betydelse med tanke på Finlands rymdverksamhet. Enligt rapporten bör Finland även i fortsättningen engagera det internationella samfundet till ett fredligt och hållbart utnyttjande av den arktiska regionen. Också här lönar det sig att satsa på internationella partnerskap.

I rapporten uppmuntras Finland att satsa på standardisering av utnyttjandet av rymdobservationer genom att initiativrikt medverka i EU:s standardiseringssamarbete.

Forskningsprojektet genomfördes av Meteorologiska institutet, Demos Helsinki, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Utrikespolitiska institutet, Isaware Oy och Reaktor Oy som en del av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information:

Ari-Matti Harri, forskningsprofessor, AVAUS-projektets ledare, Meteorologiska institutet, tfn 050 337 5623, ari-matti.harri(a)fmi.fi

Juha-Matti Liukkonen, chef för rymdrelaterad affärsverksamhet, Reaktor Innovations Oy, tfn 040 528 0142, juha-matti.liukkonen(a)reaktor.com

Christopher Rowley, forskare, Demos Helsinki, tfn 050 086 0666, christopher.rowley(a)demoshelsinki.fi

Mika Aaltola, direktör, Utrikespolitiska institutet, tfn 040 355 9859, mika.aaltola(a)fiia.fi

Juhani Huovelin, styrelseordförande, Isaware Oy, tfn 040 021 2850, juhani.huovelin(a)isaware.fi

Antti Näsilä, gruppchef, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 040 671 6266, antti.nasila(a)vtt.fi