Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Undersökning: Marknaden för kontinuerligt lärande är stor, men det är svårt att bedöma volymen

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 9.06 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 9.01
Pressmeddelande 542/2022

Enligt en undersökning som publicerades den 19 september ökar betydelsen av kontinuerligt lärande på den finländska utbildnings- och arbetsmarknaden. Det finns ett särskilt stort utbud av utbildning på marknadsvillkor för utbildningen av ledningen i företag och andra organisationer. Den svaga kunskapsbasen gör det dock svårare att identifiera aktörer som är verksamma på marknadsvillkor som en del av utbildningsmarknaden och dess utveckling.

Arbetsgivarna behöver kompetent arbetskraft för att förnya sin verksamhet och upprätthålla konkurrenskraften. Främjandet av sysselsättning och kraven i ett föränderligt arbetsliv förutsätter en stark satsning på kompetensen hos den vuxna befolkningen i arbetsför ålder. Tyngdpunkten i den pågående reformen av kontinuerligt lärande i Finland har legat på att utveckla kompetensen hos den vuxna befolkningen i arbetsför ålder.

Undersökningen om utbildningsmarknaden i Finland, som gynnar reformen av kontinuerligt lärande, beskriver omfattningen, särdragen och utbudet av utbildning som genomförts på marknadsvillkor, riktar sig till den vuxna befolkningen i arbetsför ålder och motsvarar arbetslivets behov. I undersökningen granskades den utbildning som både offentliga och privata utbildningsaktörer erbjuder på marknadsvillkor och som huvudsakligen är kortvarig och inte leder till examen.

Den privata marknaden kompletterar det offentliga utbudet

I Finland har det uppstått ett särskilt stort utbud av utbildning på marknadsvillkor vad gäller utbildningen av ledningen i företag och andra organisationer. Av undersökningen framgår att de utbildningstjänster som tillhandahålls av privata aktörer inte särskilt fokuseras till vissa innehållsområden, utan utgör flera separata marknadssegment.

Volymen av utbildningsverksamheten på marknadsvillkor vid läroanstalter och högskolor uppskattades uppgå till omkring 170–230 miljoner euro, medan volymen av privata företags utbildningsutbud uppskattades ligga mellan hundratals miljoner och över en miljard euro. Bedömningen av utbudet på den privata utbildningsmarknaden är dock osäker och variationsintervallen på basis av olika källor och beräkningsmetoder är stor.

”Det finns en hel del föreställningar om utbildningsmarknaden, men lite forskningsdata”, konstaterar Tommi Ranta från MDI som ledde projektet.

Privata företag upplever i huvudsak inte att det offentliga utbildningssystemet konkurrerar med företagens tjänster. Omfattningen av det offentliga utbudet leder till att privat utbud inte uppkommer. Tillhandahållare av utbildning betraktar dock detta som ett drag inom det finländska samhället, inte som en egentlig olägenhet för marknaden. Uppgiften för företagens tjänster blir att komplettera det offentliga utbildningsutbudet. Konkurrensneutraliteten måste säkerställas i de delar av marknaden där det finns både privata och offentliga aktörer.

Utveckling kräver kunskap och samarbete

Utvecklingen av utbildningsmarknaden för kontinuerligt lärande kräver mer systematisk datainsamling och samarbete mellan utbildningspolitiken och utbildningsaffärsverksamheten. Utvecklingen av marknaden för kontinuerligt lärande hämmas av bristande förståelse för att utbildningsverksamheten som helhet består av både offentlig och privat verksamhet. Utmaningar uppstår också på grund av bristen på enhetliga och entydiga begrepp som är gemensamma för olika utbildningsaktörer. Den gemensamma diskussionen om privata och offentliga aktörers roller på utbildningsmarknaden är fortfarande i sin linda.

Ställningen som den finländska utbildningsmarknaden för kontinuerligt lärande har inom den globala konkurrensen kommer att utgöra en viktig framtida utmaning. Även om finländsk examensutbildning uppskattas, omfattas den finländska marknaden för kontinuerligt lärande inte automatiskt av samma uppskattning och kvalitet.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021. Utredningen genomfördes i samarbete med MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö och FCG Finnish Consulting Group Ab.

Mer information: Mer information ges av Tommi Ranta, verkställande direktör, MDI Public Oy, tfn 040 588 2839, tommi.ranta(a)mdi.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.