Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om gruvlagen: Arbetskrävande att jämföra målen med kostnaderna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.6.2022 12.18 | Publicerad på svenska 10.8.2022 kl. 13.54
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gruvlagen.

I utkastet till proposition har de väsentliga typerna av konsekvenser identifierats, men det förblir oklart hur stor förändring som kan uppnås genom förslagen i förhållande till den nuvarande nivån på miljöskyddet inom gruvdrift. Konsekvenserna för balansen mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala målen beskrivs inte i tillräcklig utsträckning och målen går inte att jämföra med kostnaderna.

I propositionen föreslås det att gruvlagen ändras. Syftet med propositionen är att införa sådana bestämmelser om förbättrande av miljöskyddet som hör till gruvlagens och arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. I propositionen föreslås också att acceptansen och möjligheterna till påverkan på det lokala planet ska förbättras. I bestämmelserna om förbehåll föreslås flera ändringar, till exempel en avgift av skattenatur för förbehållsområdena och en kortare förbehållstid.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition ger en uppfattning om beredningen av ärendet och de viktigaste förslagen. I propositionen redogörs det emellertid inte tillräckligt för hur gruvdrift som produktiv näringsverksamhet stöder välfärden genom att skapa arbetstillfällen och producera råvaror som är nödvändiga för många produkter. Samtidigt belastar dock utnyttjandet av råvarorna miljön. Den utgångspunkt som väljs för utvinning av mineraler inverkar indirekt också på markägarnas ställning. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att viktningarna mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala målen bör beskrivas närmare och att det tydligare bör framgå om de två senare målen stärks på bekostnad av det första.

Ett av målen för propositionen är att förbättra nivån på miljöskyddet inom gruvdrift. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att propositionsutkastet inte ger en tillräcklig uppfattning om hur stor förändring som eftersträvas i miljöskyddet eller hurdan förändring som kan förväntas i den finländska gruvproduktionen i förhållande till konkurrerande länder som producerar gruvmineraler.

I beskrivningen av nuläget redogörs det inte i tillräcklig utsträckning för branschens utmaningar. Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats, varför utkastet bör innehålla såväl en beskrivning av vilken inverkan kriget mellan Ryssland och Ukraina har på efterfrågan på och utbudet av gruvmineraler som en beskrivning av gruvbranschens betydelse för försörjningsberedskapen. Även gruvbranschens betydelse vid energiomställningen skulle kunna preciseras. Dessutom anser rådet att propositionsutkastet bör innehålla en noggrannare bedömning av propositionens klimatkonsekvenser. Det förblir oklart på basis av propositionsutkastet om minskade gruvinvesteringar kan ha en inverkan på bekämpningen av klimatförändringen.

De grundläggande fri- och rättigheter som utkastet till proposition har en inverkan på bör specificeras. Dessutom bör det redogöras för konsekvenserna för varje enskild rättighet. Konsekvenserna för urfolkens rättigheter bör konkretiseras. Av utkastet till proposition framgår det inte tillräckligt tydligt hur samernas ställning som urfolk skulle förbättras jämfört med nuläget.

Utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gruvlagen (TEM090:00/2019).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leena Linnainmaa, vice ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 050 356 1183, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.