Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om lagen om funktionshinderservice: Konsekvenserna har bedömts väl, men målgrupperna kräver precisering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.6.2022 12.09 | Publicerad på svenska 10.8.2022 kl. 13.45
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om funktionshinderservice. Propositionen är i huvudsak väl utarbetad och konsekvensbedömningen har avfattats omsorgsfullt. Lagens målgrupper förblir dock delvis oklara.

Syftet med lagen om funktionshinderservice är att uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska lagen stödja självbestämmanderätten och förmågan att leva självständigt samt säkerställa individuella tjänster av hög kvalitet.

Propositionens konsekvenser har bedömts väl. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att kalkylerna har gjorts på ett förtjänstfullt sätt, i synnerhet med tanke på det otillräckliga informationsunderlaget. Antagandena i konsekvensbedömningen har beskrivits på ett öppet och tydligt sätt. Propositionen innehåller flera bra tabeller som åskådliggör konsekvenserna. Rådet anser det vara positivt att merkostnaderna för reformen (22 miljoner euro) har ställts i proportion till de totala kostnaderna för den funktionshinderservice som kommunerna ordnar (2,6 miljarder euro).

Rådet anser att propositionen bör innehålla en noggrannare beskrivning av de grupper av människor som har någon funktionsnedsättning eller begränsning i funktionsförmågan, även om de statistiska uppgifterna är bristfälliga. Riktgivande siffror över målgrupperna skulle göra det lättare att uppfatta hur konsekvenserna fördelar sig.

I propositionen bör även de konsekvenser som åldersavgränsningen har för jämlikheten behandlas. Utkastet till proposition ger en bild att tjänsterna kommer att försämras och klientavgifterna att öka för vissa.

Utkastet till proposition är begripligt skrivet men skulle kunna komprimeras på många punkter. Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen bör propositionerna vara korta och koncisa men informativa.

Utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om funktionshinderservice (STM083:00/2019). Social- och hälsovårdsministeriet lämnade propositionsutkastet till rådet per e-post den 27 maj 2022.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionsutkastet kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125, och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202