Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Det behövs ny information om arbetsmarknaden som underlag för utbildnings- och karriärval

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetUndervisnings- och kulturministeriet
21.4.2021 12.50
Pressmeddelande 249/2021

Omställningen på arbetsmarknaden i en alltmer digital omvärld ställer krav på kontinuerligt lärande som vilar på aktuell och relevant information om arbetsmarknaden. I en utredning som publicerades den 21 april har man sammanställt de bästa exemplen på arbetsmarknadsinformationstjänster både hos oss och ute i världen. Exemplen har sedan utformats till förslag som ska placera de finländska tjänsterna globalt i framkant. Utredningen bygger på nytänkande kombinationer av forskning inom informationssamhället, AI, innovation och karriärplanering.

”På arbetsmarknaden har redan under en längre tid pågått en omställning där traditionella yrken håller på att fasas ut”, säger Ilkka Tuomi som är ledande forskare på Oy Meaning Processing Ltd.

”Sysselsättningen är i en allt högre grad en fråga om kompetens och livslångt lärande. Karriärkurvorna är flackare och osammanhängande, livsstigarna förgrenar sig och arbetssätten diversifieras. I motsats till den industriella eran, utbildar sig dagens ungdomar inte för ett yrke i vuxenlivet, utan de bygger vidare på sin kompetens tills de går i pension – och även efter det.”

”Traditionellt har det funnits information om arbetsmarknaden och framtiden som stöd för karriär- och utbildningsvalen”, säger Ilkka Tuomi.

”Dessvärre visar forskningen att den informationen spelar en ganska liten roll i människors val. En mycket större inverkan har den sociala omvärlden, kulturen, insikterna i de egna målen och betingelserna samt personligt stöd från handledare. Karriärfärdigheter håller på att bli en nödvändighet för sysselsättning och delaktighet, och bättre behärskning av arbetsmarknadsinformationen är ett viktigt element i de här färdigheterna.”

”I takt med att beslutsfattande som bygger på digital rekryterings- och kompetenshantering och maskininlärning blir vanligare ute i världen, spelar information som är relevant för de personliga egenskaperna en allt större roll. Det kommer att få omfattande samhälleliga och ekonomiska konsekvenser. Å andra sidan ger nya dataanalysmetoder bättre information om möjligheterna till karriärförflyttningar och vilken kompletterande kompetens som behövs.”

För att det ska vara möjligt att utnyttja och kombinera informationen på ett meningsfullt sätt utan att äventyra integritetsskyddet behöver den gällande regleringen både i Finland och inom EU utvärderas och eventuellt utvecklas.

I utredningen kartlade man arbetsmarknadsinformationssystemen och tjänsterna i olika länder, forskningen kring dem samt de tillgängliga inhemska dataresurserna för utveckling av tjänsterna. I slutrapporten läggs fram totalt femton utvecklingsförslag inom sju utvecklingsområden. I förslagen ingår bland annat utvecklingsprojekt som ska tillgängliggöra nya informationsresurser för uppföljning av arbetsmarknaden och utveckling av vägledningstjänster. Det föreslås också utvecklingsprojekt för bättre insikter i de kompetenser som behövs på arbetsmarknaden, reglering av arbetsmarknadsinformationen samt tillgodoseende av informationsbehoven hos till exempel internationella experter och äldre.

I utredningen föreslås femton projekt inom följande områden:

  1. Öppna informationsresurser och gränssnitt
  2. Tjänst för kodifiering av arbetsmarknadsinformationen
  3. Nya metoder för stordata och dataanalys
  4. Kompetenser för det 21 århundradet samt information om individers färdigheter och personlighet
  5. Det gemensamma europeiska dataområdet för kompetens
  6. Arbetsmarknadsinformationssystemens internationella och sociala dimension
  7. Prognosprocess för en framtidskartläggning för arbetsmarknadsinformation.

Utredningen ingår i verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020. Rapporten har sammanställts av ledande forskare Ilkka Tuomi från Oy Meaning Processing Ltd, ledande forskare Antti Hautamäki från Konsultointi Kestävä Innovaatio samt Harri Ketamo som är grundare av HeadAI Oy. Undersökningen genomfördes mellan april 2020 och mars 2021.

Mer information lämnas av

Ilkka Tuomi, FD, Oy Meaning Processing Ltd, tfn 050 564 6768, [email protected], och Tomi Kytölä, ordförande för projektets styrgrupp, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0293, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.