Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utredning: Distansarbete har en måttlig inverkan på växthusgasutsläppen från trafik och transporter

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.9.2021 13.13
Nyhet
Valtioneuvoston selvitys kuva

Finland har förbundit sig att före 2030 halvera utsläppen från den inhemska trafiken jämfört med nivån 2005. Åtgärder för att nå målet har samlats i regeringens färdplan för fossilfria transporter. Färdplanen omfattar tre faser. Som ett led i den andra fasen har man utrett vilken potential distansarbete har när det gäller att minska växthusgasutsläppen från trafik och transporter.

Utbredningen av distansarbete har undersökts utifrån tre scenarier. Den färska utredningen är den mest exakta bedömningen av vilken inverkan distansarbete har på utsläppsminskningarna inom trafik och transporter på lång sikt. Enligt utredningen har distansarbete en måttlig inverkan på växthusgasutsläppen från trafik och transporter.

Distansarbete har blivit vanligare i takt med att digitaliseringen framskridit. Till följd av coronapandemin ökade distansarbetet avsevärt.

År 2019 arbetade cirka 357 000 sysselsatta i Finland på distans. Under coronapandemin 2020 var antalet cirka 790 000. Detta uppskattas vara det största möjliga antalet distansarbetande sysselsatta som kan uppnås med den nuvarande region- och arbetsplatsstrukturen. År 2020 var antalet körda kilometer med personbilar fyra procent mindre än år 2019. Detta ger en uppfattning om hur omfattande konsekvenser utbredningen av distansarbete eventuellt kan ha. Det bör dock beaktas att trafiken och transporterna minskade år 2020 också av många andra orsaker än bara distansarbete, till exempel på grund av permitteringar, begränsningar i hobbyverksamhet och andra åtgärder för att begränsa pandemin.

Enligt en prognos som tagits fram i projektet kommer antalet distansarbetande anställda att vara 577 000 år 2030 och 582 000 år 2045. I maximiscenariot finns det 811 000 distansarbetande år 2045.

År 2030 kan CO2-utsläppen från personbilstrafiken på årsnivå minska med högst cirka 125 000 ton till följd av utbredningen av distansarbete. Enligt färdplanen för fossilfria transporter behövs det ytterligare åtgärder för att minska utsläppen med cirka 1,65 miljoner ton till 2030. På längre sikt minskar minskade utsläpp från bilbeståndet distansarbetets effekter. Utbredningen av distansarbete kan i bästa fall innebära en utsläppsminskning på cirka 82 000 ton år 2045.

I ljuset av tillgängliga uppgifter och prognoser kommer distansarbete att bli vanligare oberoende av statens och kommunernas främjande åtgärder. På basis av detta är prognosen gällande utbredningen av distansarbete i likhet med den ekonomiska prognosen en del av bakgrundsinformationen för den riksomfattande trafikprognosen. Prognosen gällande utbredningen av distansarbete kan tas med i den riksomfattande trafikprognosen och utsläppsprognosen nästa gång de uppdateras år 2022. Fram till dess ska utbredningen av distansarbete beaktas i den fortsatta beredningen av färdplanen för fossilfria transporter som en egen helhet som minskar behovet av ytterligare åtgärder och som ännu inte ingår i trafikprognosen eller i prognosen gällande utvecklingen av CO2-utsläppen.

Utredningen gjordes av Ramboll Finland Ab, MDI Public Oy och Telia Finland Oyj.

Ytterligare information: Heikki Metsäranta, projektchef, Ramboll Finland Ab, tfn 040 562 6612, heikki.metsaranta(a)ramboll.fi, och Saara Jääskeläinen, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 0400 153 745, [email protected]

Statsrådets tväradministrativa och snabbt genomförda utredningar ger information om frågor som är viktiga för statsrådets beslut och som kräver ett snabbt avgörande. För innehållet i utredningsrapporten svarar tillhandahållarna av informationen, det motsvarar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.