Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Koldioxidsnålhet inom den tunga trafiken kan uppnås genom målmedvetna åtgärder

KommunikationsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
12.5.2021 9.20
Pressmeddelande 307/2021
Foto: Petri Saari, HSL

Enligt en utredning som publicerades den 12 maj krävs det målmedvetna åtgärder för att den tunga nyttotrafiken ska övergå till koldioxidsnålhet och nollutsläpp. Förutom försöks- och pilotprojekt för att utöka de praktiska erfarenheterna behövs forskning och informationsutbyte. För att genomföra förändringen är det nödvändigt att ta i bruk en distributionsinfrastruktur för alternativa drivkrafter. Den totala lönsamheten för en koldioxidsnål trafik kan påverkas både genom kapital- och rörliga kostnader.

Utbudet av alternativa drivkrafter, i synnerhet elfordon, på marknaden kommer att utvecklas kraftigt under de kommande åren. När det gäller personbilar genomgår marknadsutbudet och anskaffningarna en kraftig omvälvning i riktning mot elfordon. Vilka fordon företagen skaffar spelar en stor roll med tanke på energiförbrukningen och utsläppen i trafiken som helhet. Nyttofordon, bussar, lastbilar och långtradare samt även rörliga arbetsmaskiner använder för närvarande i huvudsak fossilt dieselbränsle.

Tidsspannet för när koldioxidsnåla lösningar och nollutsläpp kan uppnås varierar stort beroende på fordonstypen och fordonens användningssätt. Det finns bra förutsättningar att förutom med förnybart dieselbränsle utvidga det koldioxidsnåla drivkraftsunderlaget med hjälp av biogas och elfordon. Lastbilarna kommer under de kommande tio åren att genomgå en omvälvning i och med att flera alternativa drivkrafter introduceras inom olika marknadssegment. När det gäller distributionsbilar finns det redan ett utbud av eldrivna lastbilar.

Det finns en beställning på städer och företag som arbetar för hållbar förändring

En betydande andel av de trafik- och transportprestationer som utförs med tunga fordon sker på rätt korta sträckor. Utifrån statistiken om landsvägstransporter finns det bra förutsättningar att ta i bruk eldrivna fordon inom den andel av prestationerna som växer gradvis. Elfordonen inom den tunga trafiken är redan nu till sina totalkostnader ett konkurrenskraftigt alternativ för ägaren inom de bästa användningsområdena, i synnerhet när det gäller nyttofordon i stadsmiljö. I samtliga fall kan man se att den relativa konkurrenskraften för fullständigt elektriska lösningar kommer att förbättras avsevärt under de kommande tio åren. För att genomföra förändringen krävs det att en omfattande laddningsinfrastruktur införs.

Det mest kostnadseffektiva sättet att främja andelen utsläppssnåla fordon och alternativa drivkrafter av fordonsbeståndet är att höja körkostnaderna för fordon med större utsläpp. När det gäller alternativa drivkrafter, i synnerhet gas och el, påverkas användbarheten och genomförandet än så länge kraftigt av att den nödvändiga infrastrukturen fortfarande är halvfärdig och att marknadsutbudet är begränsat. Att utveckla infrastrukturen genom stöd är ett kostnadseffektivt sätt att främja införandet av ny teknik. Det är motiverat att stödja gas- och laddningsinfrastrukturen med offentliga medel om stödet allokeras på rätt sätt till sådana projekt som inte kan genomföras på marknadsvillkor. Som en åtgärd för att öppna upp marknaden kan ett tidsbestämt anskaffningsstöd för nollutsläppsfordon inom den tunga trafiken resultera i att elfordon har samma utgångsläge som gasdrivna fordon. Med tanke på transportbranschen är det väsentligt att stödet riktas uttryckligen till de behov som finns inom den tunga trafiken och kollektivtrafiken.

I det projekt som genomförts av Teknologiska forskningscentralen VTT analyserades genom modellering olika styrmedel för att stödja införandet av alternativa drivkrafter. Utvecklingen av fordonsbeståndets sammansättning styrs av flera faktorer, såsom kapitalkostnader, rörliga kostnader för användningen, en tillräcklig infrastruktur och tillgången på information. Ingen av dessa garanterar dock ensam en bra utveckling. För att främja fossilfrihet och inleda förändringen rekommenderas det att alla åtgärder och styrmedel tas i bruk för att biogas och el ska bli verkliga alternativ på vägen mot nollutsläpp inom trafiken.

Utifrån projektets resultat rekommenderas följande åtgärder:

  • de nuvarande styråtgärdernas verkningsfullhet följs upp och preciseras vid behov
  • försöks- och pilotprojekt för nollutsläppslösningar främjas för att samla in erfarenhetsbaserad information i synnerhet inom den tunga trafiken
  • satsningar på en infrastruktur för alternativa drivkrafter görs fortsättningsvis
  • regelverket i synnerhet för arbetsmaskiner utvecklas
  • forskningsinformationen om alternativa infrastrukturlösningar för trafikled och vägnät som resulterar i nollutsläpp utökas systematiskt
  • styrmedel för tunga fordon med nollutsläpp som riktar sig till kapitalkostnaderna tas i bruk för att stimulera marknaden och avvecklas gradvis
  • strukturen för de rörliga kostnaderna för trafik och transport påverkas genom att utsläppsbestämmelserna skärps gradvis

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Närmare information: projektchef, ledande forskare Mikko Pihlatie, Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, tfn 0400 430395, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.