Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utvärdering: Klimatfonden Ab:s verksamhet har inletts framgångsrikt

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.1.2023 13.53
Pressmeddelande

Inledningsfasen för Klimatfonden Ab, som gör investeringar inom klimat och digitalisering, har lyckats väl. Bolaget har etablerat sig på finansmarknaden på ett ändamålsenligt sätt, och de investeringsbeslut och projektflöde som fattats ligger i linje med bolagets särskilda uppgift och mål. Klimatfonden har en klart definierad och motiverad särskild roll med specialuppgift som är åtskild från andra statliga finansieringsbolag.

Dessa observationer ingår i KPMG Oy Ab:s utvärdering av inledningsfasen för klimatfonden som inledde sin verksamhet 2020. Utvärderingen har beställts av arbets- och näringsministeriet som ansvarar för ägarstyrningen av bolaget. Finanspolitiska ministerutskottet delgavs utvärderingen den 31 januari 2023 samtidigt som ministeriet presenterade rapporten om klimatfonden Ab:s verksamhet 2022.

Syftet med utvärderingen har varit att producera extern, systematisk och analytisk utvärderingsinformation om klimatfondens verksamhet och faktorer som hänför sig till utvecklandet av verksamheten. Arbetet fokuserade särskilt på utvärdering av hur inledandet av bolagets verksamhet har lyckats. 

Enligt rapporten har företagets verksamhet en tydlig samhällelig relevans. Verksamhetens mål är kopplade till att lösa det akuta globala problemet till följd av klimatförändringarna. Det centrala är behovet av att påskynda den gröna omställningen också genom investeringar inom den offentliga sektorn.

Enligt utvärderingen fungerar bolagets förvaltningsstrukturer för närvarande bra och de anses ha stött bolagets inledningsfas. Bolaget har också lyckats rekrytera nyckelkompetens och skickliga medarbetare, vilket gör det möjligt att öka verksamheten till den eftersträvade finansieringsvolymen och vidareutveckla verksamheten.

Rekommendationer för klimatfonden och bolagets ägarstyrning 

På grundval av utvärderingen rekommenderar KPMG att klimatfonden och dess ägarstyrning under de följande verksamhetsåren kommer att ägna större uppmärksamhet åt planeringen av verksamhetens kontinuitet, bland annat när det gäller rotation av styrelsemedlemmar och arrangemang med ersättare för den operativa verksamheten.

Klimatfondens operativa ledning, bolagets styrelse och ägarstyrningen bör inleda en strategisk diskussion om i vilken utsträckning risknivån för bolagets placeringar bör höjas för att öka effektiviteten i verksamheten, t.ex. genom att utvidga det befintliga utbudet av finansiella instrument. 

Finanspolitiska ministerutskottet fick höra om klimatfondens verksamhet år 2022

Arbets- och näringsministeriet rapporterade till ministerutskottet också om klimatfondens övriga verksamhet 2022. Under året fattade företaget 11 finansieringsbeslut, vars totala volym är i enlighet med det uppställda målet och uppgår till sammanlagt 79,9 miljoner euro. Av de finansierade projekten hänförde sig åtta till klimatförändringen och tre till digitaliseringen.

Dessutom beslutade staten i november att kapitalisera företaget med 200 miljoner euro. Detta möjliggör en avsevärd ökning av volymen av företagets finansieringsbeslut. Riksdagen behandlar även en proposition som skulle göra det möjligt för klimatfonden att bevilja statligt stöd för projekt där användningen av statligt stöd är motiverad och som annars inte skulle genomföras eller genomföras senare eller i mindre skala. Det handlar inte om finansiering i form av understöd, utan en kombination av element av statligt stöd och finansieringsinstrument på marknadsvillkor. 

Mer information: Oskari Räikkönen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7241