Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet tillsatte en kommission för hållbar utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.2.2016 14.05
Pressmeddelande 66/2016

Statsrådet tillsatte torsdagen den 18 februari en kommission för hållbar utveckling för åren 2016–2019 Statsminister Juha Sipilä är ordförande för kommissionen och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen vice ordförande. I kommissionen ingår förutom representanter för regeringen också företrädare för riksdagen, ministerierna, näringslivet, kommunerna och regionerna, fackförbunden, kyrkan, vetenskap och forskning samt organisationerna. Kommissionen för hållbar utveckling svarar för att de globala hållbarhetsmålen integreras i den nationella politiken.

"Kommissionen för hållbar utveckling är ett viktigt forum för påverkan, vars uppgift är att utveckla den nationella hållbarhetsagendan och för sin del svara för genomförandet av den. Regeringen har som mål att stärka Finlands konkurrenskraft. Vi stöder oss på kunskap och hållbar utveckling och genomför reformer på ett fördomsfritt sätt.," säger statsminister Sipilä.

Kommissionen har till uppgift att integrera den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Ett annat av kommissionens huvuduppdrag är att främja genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling "En målbild för Finland 2050". Det samhälleliga åtagandet uttrycker Finlands riktlinjer för hållbar utveckling och är också ett verktyg i det praktiska arbetet. Målet är att antalet åtgärdsåtaganden ska flerdubblas och effekterna av åtagandeprocessen ökas.

I Finland har man gjort ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling. Finlands kommission för hållbar utveckling är de facto den enda i sitt slag i världen som har verkat utan avbrott i 20 år. Också den finländska verksamhetsmodellen med ett samhälleligt åtagande utgör en ny typ av strategi som har uppmärksammats i flera internationella utredningar och undersökningar. Vid Världsekonomiskt forum i Davos i januari 2016 offentliggjordes den globala miljörankningen Environmental Performance Index, som utförs av Yale-universitetet. I den internationella jämförelsen placerade sig Finland i toppen uttryckligen tack vare det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling.

Ytterligare information: Riina Nevamäki, statsministerns specialmedarbetare, tfn 09 1602 2009, och Marja Innanen, biträdande generalsekreterare, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli

Beslut om tillsättande

Juha Sipilä Kimmo Tiilikainen