Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Slut på problemen med inomhusluften inom tio år
Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet Sunda lokaler

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2018 13.43
Pressmeddelande 229/2018

Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden är målet att integrera ny praxis i fastighetsförvaltningen. Denna praxis innebär att man regelbundet granskar och utvärderar såväl byggnadernas skick och ändamålsenlighet som användarnas erfarenheter. Denna nya praxis torde förbättra exempelvis många daghems, skolors och kaserners inomhusklimat. Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet vid sitt sammanträde torsdagen den 3 maj 2018.

Syftet med programmet är att integrera ny praxis i fastighetsförvaltningen. Denna praxis innebär att experter såväl i fastighetsskötsel som inom hälsovårdsområdet tillsammans med användarna utvärderar byggnadernas skick och ändamålsenlighet.

”Det är dags att ändra kurs så att vi äntligen får slut på problemen och så att alla som lider av dåligt inomhusklimat snabbt får den hjälp de behöver. Vi måste utnyttja allt kunnande fullt ut och modigt åtgärda problemen genast när vi upptäcker dem. Öppenhet och gemensam problemlösning är den röda tråden i programmet”, framhäver bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

En av de viktigaste åtgärderna i programmet innebär att hälso- och sjukvården starkare stöder dem som lider av dåligt inomhusklimat.

”Genast i början av programperioden gör vi stödet och rådgivningen till dem som lider av eller har insjuknat på grund av dåligt inomhusklimat effektivare. Vi undersöker också hur stödet från social- och hälsovården kunde förbättras. I praktiken innebär detta att det utarbetas beskrivningar och anvisningar om vägarna till service. Dessutom utvecklas rehabiliteringen av dem som mest lider av dåligt inomhusklimat och undersöks möjligheterna till social trygghet som stöd för rehabiliteringen. Detta arbete bygger särskilt på det nationella inomhusluftsprogram som Institutet för hälsa och välfärd har inlett”, berättar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

I år inleds bland annat samarbete med kommunerna i syfte att utveckla en verksamhetsmodell för Sunda lokaler 2028. Det ska också ordnas utbildning i fuktsäkerhet för byggnadsentreprenörer och öppet kommuniceras om goda erfarenheter och olika verksamhetsmodeller. Till grund för detta arbete kartläggs inomhusluftens kvalitet i privata och offentliga byggnader och de problem som inomhusluften orsakar såväl i Finland som i jämförelseländer.

Genomförandet av programmet bygger på det arbete som kommunerna, regionalförvaltningen, ministerierna samt flera olika organisationer och företag är verksamma med i dag. Hur väl programmet lyckas mäts utifrån det kommunalt och statligt ägda byggnadsbeståndets skick och antalet personer som lider av dåligt inomhusklimat vid utgången av 2028.

”Alla barn, unga och vuxna i skolan har rätt till en sund och trygg inlärnings- och arbetsmiljö. I samband med att det fattas beslut om lokaler och servicenätverk är det också möjligt att modernisera inlärningsmiljöerna så att de stöder de nya läroplanerna. Det är också viktigt att i utbildningen i olika branscher stärka kompetensen i frågor som rör inomhusluft”, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Förslaget till åtgärdsprogram bereddes vid ministerierna hösten 2017 och färdigställdes i mitten av december. Samtidigt inleddes en omfattande remiss. Respons samlades in såväl elektroniskt som vid diskussionsmöten i Uleåborg, Joensuu, Åbo och Helsingfors. Denna respons beaktades när det slutliga programmet färdigställdes.

Det ska årligen rapporteras om åtgärdsprogrammet i regeringens årsberättelse till riksdagen. I slutet av sin regeringsperiod ska regeringen dessutom utarbeta en rapport om hur genomförandet av Sunda lokaler 2028 har framskridit under regeringsperioden.

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028
Mer information om programmet

Ytterligare information: Tea Usvasuo, minister Tiilikainens specialmedarbetare, tfn 046 922 8946, miljöministeriet, Daniel Sazonov, minister Grahn-Laasonens specialmedarbetare, tfn 0295 330 276, undervisnings- och kulturministeriet, konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola, tfn 0295 163 282, social- och hälsovårdsministeriet, och Marika Paavilainen, projektdirektör, tfn 0295 160 462, statsrådets kansli

Annika Saarikko Kimmo Tiilikainen Sanni Grahn-Laasonen