Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Juha Sipilä
Statsrådets hälsning vid öppningen av läsåret vid Aalto-universitetet den 1 september 2015

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.9.2015 14.34
Tal

(med reservation för ändringar)

Ärade rektor

Bästa Aaltoiter och inbjudna gäster

Regeringen fick inte tillfälle att inleda sitt arbete under lugna förhållanden. Vår nationalprodukt ligger fortfarande mer än 5 procent lägre än under toppåren innan 2008 års kris bröt ut. De långsiktiga planerna utgick från att BNP skulle överskrida 2008 års nivå med 20 procent under innevarande år. 

Den offentliga sektorns förmåga att finansiera universitetens verksamhet i dess nuvarande form kan ha försämrats permanent. De som anpassar sig till situationen, och finner kreativa metoder att bevara och förbättra sin verksamhetsförmåga även under förhållanden med knappa resurser, är de som i framtiden kommer att utgå som segrare.

Finland har ännu inte återhämtat sig från den ekonomiska kris som började hösten 2008, utan vi upplever fortfarande de sämsta tiderna i Finlands ekonomiska historia. 

Tack vare det framgångsrika IKT-klustret med Nokia i spetsen hade vi under ett årtionde en snabb ekonomisk tillväxt, och samhället utvecklades med antagandet att tillväxten fortsätter i det oändliga. Jag arbetade då med olika uppgifter i ett litet IKT-företag och kan klart minnas tiden av tillväxt och känslan av att arbeta tillsammans för samma mål.

Elektronikindustrin hade under de goda tiderna råd med kännbara löneförhöjningar. I många andra branscher orsakade enhetsarbetskostnaderna problem som tillspetsades efter 2007. Det drastiskt minskande IKT-klustret resulterade i en betydligt mindre andel högteknologiska exportprodukter. Samtidigt stod det klart att den övriga industrins kostnadskonkurrenskraft hade försvagats i avgörande grad.

När vi nu börjar bygga upp en framtid för Finland är villkoren för åtgärderna snäva. Vi måste förbättra kostnadskonkurrenskraften, men vi har svårt att avstå från uppnådda förmåner. Det positiva i det hela är att det är vi själv som har nycklarna till lösningen.

Members of the Aalto Academic Community,It is not, however, possible to build the future of our country on the basis of cutting costs alone. We need to focus on efforts that improve productivity and create new innovations. We must boldly renew ourselves, dare to give up old operating practices, and change our way of thinking. Renewal must be a continuous process and state of mind.

På längre sikt beror vår levnadsstandard på hur värdefullt arbete det görs i vårt land och på hur effektiv vår verksamhet är. I dessa ansträngningar har universiteten, och särskilt Aalto-universitetet, en viktig roll. Det utvecklingsarbete som universiteten, forskningsinstitutionerna och företagen bedriver är i en nyckelposition med tanke på Finlands framgång.

Bästa åhörare,

När det gäller att skapa välstånd och hållbar utveckling har universiteten en alldeles central ställning.

Vi kan inte bevara vår nuvarande levnadsstandard om vi inte kan producera nyttigheter med högt förädlingsvärde som man betalar bra för ute på världsmarknaden. För att säkerställa levnadsstandarden och arbetsplatserna måste exportsektorn förstärkas uttryckligen när det gäller produkter med högt förädlingsvärde.

Ny, internationellt åtkomlig kunskap strömmar givetvis till Finland via företagen. Universitetet har emellertid ett uppdrag när det gäller att tillgängliggöra utländsk kunskap i det finländska samhället. Visst är det viktigt att utveckla nya idéer, men vi måste komma ihåg att det ute i världen hela tiden utvecklas en väldig mängd nya innovationer med tillämpningspotential i Finland. Att låna, utveckla och tillämpa goda idéer på ett nytt sätt är ofta en kostnadseffektiv lösning som leder till bättre produkter och förbättrad produktivitet.

Bästa åhörare,

Finland behöver en innovationsbank. Innovationsbanken skulle kunna vara en träffpunkt för företagen och för enskilda uppfinnare och investerare och skulle syfta till att påskynda utnyttjandet av innovationer och patent. Den skulle kunna fungera som en elektronisk plattform och som ett led i regeringens spetsprojekt som har som mål att öka samarbetet mellan högskolor och näringslivet för att kommersialisera innovationer.

Uppstartsföretagen bör ses som en viktig möjlighet att förbättra produktiviteten och skapa en ny ekonomisk grund. På detta område tycks vi ha en allt livligare verksamhet i Finland varje år. De synligaste är Slush-evenemangen, men också till exempel Aalto Enterpreneurship Society och Startup Sauna är stora. De studerandes verksamhet är uppenbarligen i glädjande omfattning inriktad på att skapa nytt. Givetvis blir inte på långt när alla idéer framgångsrika, men å andra sidan är möjligheterna obegränsade. I globala nätverk är tillväxtmöjligheterna exponentiella.

Ute i världen finns det en väldig mängd kapital som söker lämpliga investeringsobjekt också i uppstartsföretag. Till exempel vid det senaste Slush-evenemanget formligen kryllade det av utländska investerare. Samtidigt är det ont om proffsigt kapital i Finland.

I regeringsprogrammet framhävs vikten av försök när man vill förnya samhället. Det är förnuftigt att genomföra försök och sedan bearbeta politiken utifrån de erfarenheter man fått. Prioriteringarna inom försöksfilosofin begränsas inte enbart till samhälleliga reformer. En innovativ ekonomi grundar sig i hög grad på försök som företagen och företagarna genomför. En teknisk uppfinning, en produkt- eller processidé är inte en genuin innovation innan den har utsatts för ett marknadstest och klarat det. Inte ens de bästa riskfinansieringsexperterna kan förutse vilken idé som kommer att fungera och vilken som blir en flopp. Därför är det ytterst viktigt att vi skapar en miljö där det finns ordentliga förutsättningar för att testa nya idéer. Detta försöker vi främja i regeringsprogrammet bl.a. genom att öka riskfinansieringen, minska byråkratin för företagande och stödja innovativa offentliga upphandlingar.

Bästa åhörare,

Nästa års statsbudget har utarbetats i en trång ram. Vi är tvungna att skära ner också på undervisnings- och forskningsutgifterna. Jag förstår väl den oro som man känner i universitetens ledning i dessa tider.  Även minskningen i Tekes resurser avspeglas på Aalto-universitetets verksamhet.

Innovationsverksamheten ger inte automatiskt bättre resultat genom att man ökar finansieringen.  Det finns många exempel på hur det även under förhållanden med knappa resurser föds idéer som har potential, och hur bristen på kapital inte utplånar företagarviljan.

När Aalto-universitetet inrättades fick det en nationell specialuppgift: att med hjälp av högklassig forskning och undervisning stödja Finlands framgångar, på ett positivt sätt bygga upp det finländska samhället, internationalismen och konkurrenskraften och att främja människornas och miljöns välmående. Man tänkte bland annat att konstämnena kunde stödja de tekniska och kommersiella vetenskaperna på ett integrerat sätt bland annat för att ge universitetet större genomslag i samhället.  Min uppfattning har varit att högskolan för konst, design och arkitektur som en del av Aalto-universitetet som helhet är på väg att bli en högskola av världsklass.

I regeringsprogrammet framhävs digitaliseringen. Digitaliseringen och dess olika tillämpningar utgör ett stort forskningskomplex vid Aalto-universitetet. Jag anser det vara ytterst viktigt att Aalto-universitetets kompetens på detta område kan utnyttjas obegränsat av samhällets beslutsfattare i arbetet för att främja regeringens planer när det gäller digitalisering. Finland har möjlighet att ta ett produktivitetssprång inom den offentliga servicen och den privata sektorn genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter och genom att avveckla onödig reglering och byråkrati.

I dag inleder 2 556 nya studerande sina studier vid Aalto-universitetet. Jag vill önska alla gulnäbbar och dem som redan studerat en längre tid krafter och energi i vardagen. Var djärva, våga misslyckas, försök er på nytt och kom ihåg att också njuta av studietidens frihet. Teknologerna kan jag trösta med att åtminstone på det området har vi teknologer alltid varit världsbäst!

Med dessa ord önskar jag på statsrådets vägnar hela Aalto-universitetet ett gott läsår.