Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ny anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen träder i kraft

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.12.2019 10.22
Pressmeddelande 690/2019

En ny anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen träder i kraft i dag den 20 december. I anvisningen fastställs principer och handlingssätt för statsförvaltningens kommunikation i situationer som kräver intensifierad kommunikation under normala förhållanden och för kommunikationen i störningssituationer. I anvisningen finns också praktiska anvisningar för kommunikativ beredskap och aktion i olika situationer och anvisningar för hur man kan identifiera och möta informationspåverkan.

Anvisningen utgör en grund för förvaltningsområdenas och organisationernas arbete med att sammanställa egna och gemensamma kommunikationsplaner. Den ersätter de anvisningar om statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden som trädde i kraft 2013. Den nya anvisningen kommer också att ges ut i engelsk översättning i början av 2020. Under 2020 bereds dessutom separata anvisningar om kommunikationen under undantagsförhållanden.

Anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen – Kommunikationen under normala förhållanden och i störningssituationer 

I den nya kommunikationsanvisningen beaktas bland annat rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation (2016), säkerhetsstrategin för samhället (2017), den nationella riskbedömningen 2018 (publicerad 2019) samt publikationen Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer (2019). Under utarbetandet har beaktats både iakttagelser om och erfarenheter av störningssituationer och myndigheternas beredskapsarbete, till exempel beredskap för valpåverkan.

Tillförlitlighet och förtroende utgångspunkten för all verksamhet och kommunikation

Myndigheterna ska vara förberedda på plötsliga, oväntade och exceptionella situationer och beredda att snabbt och smidigt ta i bruk olika kommunikationskanaler, vid behov på olika språk. Det ska gå att flexibelt överföra resurser och personal inom och mellan olika förvaltningsområden. Särskild vikt bör läggas vid beredskap och riskhantering. Ledarskap, kommunikation och ett fungerande informationsutbyte på alla förvaltningsnivåer bildar en integrerad helhet. Myndigheterna måste ha förutsättningar för systematisk uppföljning och utvärdering av kommunikationen. Tillförlitlighet och förtroende är utgångspunkten för all verksamhet och kommunikation.

Att förbereda sig på och möta informationspåverkan är vår allas uppgift

Informationsmiljön och den operativa miljön utsätts för nya typer av hot, bland annat hybridpåverkan och det därtill hörande fenomenet informationspåverkan. Myndigheterna ska i olika situationer ge tillförlitlig information i rätt tid för att man ska kunna undvika rykten och minska möjligheten till avsiktlig spridning av falsk information. Samtidigt bör det säkerställas att rätt information är lätt att hitta och komma åt.

Viktigt att förbereda sig på riktade trakasserier

Myndigheterna ska vara förberedda på så kallade riktade trakasserier, ett fenomen som ökat kraftigt. Det innebär att en eller flera aktörer inleder en koordinerad påtrycknings-, förföljelse- och trakasserikampanj mot en enskild tjänsteman eller dennes familjemedlemmar i sociala medier eller i den fysiska världen. Syftet med verksamheten är att undergräva myndigheternas och rättsstatens verksamhetsförutsättningar.

Ytterligare information: Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 160 141, statsrådets kansli, och Kirsti Haimila, specialsakkunnig, tfn 0295 140 122, försvarsministeriet