Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets kansli och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en utredare för att granska investerings- och utvecklingsbolagens ställning

Arbets- och näringsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 17.7.2019 10.41 | Publicerad på svenska 25.7.2019 kl. 13.06
Pressmeddelande 386

Statsrådet kommer att se över principbeslutet om statens ägarpolitik i början av regeringsperioden.

I samband med detta granskas ställningen för de holdingbolag som omfattas av statsrådets kanslis ägarstyrning. Enligt regeringsprogrammet ska också statens utvecklingsbolag Vake Oy:s uppgifter och mål ses över under hösten 2019, så att de stöder regeringsprogrammets mål.

Inom närings- och innovationspolitiken har regeringen som mål att stärka samordningen av tillväxtpolitiken, att utveckla bland annat kapitalinvesteringsmarknaden och att stärka inhemskt ägande som stöder tillväxt. 

Statsrådets kansli och arbets- och näringsministeriet har utnämnt vicehäradshövdingen, MBA Jouni Hakala till utredare. Hakala har fått i uppgift att sammanställa en utredning som analyserar de statliga investerings- och utvecklingsbolagens roller.

Finländska företags möjligheter att få finansiering i olika skeden av sin utveckling och internationalisering ska beaktas i förslagen och rekommendationerna. Faktorer som också ska beaktas är att överlappningar mellan statliga aktörer bör undvikas och att kapital bör användas effektivt.
Hakalas utredningarbete ska vara klart den 16 september 2019.

Ytterligare information: Paavali Kukkonen, kommun- och ägarstyrningsministerns specialmedarbetare, tfn 050 566 3455, och Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 044 058 1030