Arbetet vid kansliet

Statsrådets kansli har cirka 550 anställda, varav 56 procent kvinnor och 44 procent män. Kansliet har fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelning för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom finns det fristående enheter: sessionsenheten.

Våra arbetsuppgifter är krävande expertuppgifter och gäller bl.a. skötseln av Finlands EU-frågor, statsrådets kommunikation, statens ägarstyrning, juridik, författningsöversättning och utvecklandet av statsrådets förvaltnings- och sakkunniguppgifter. 

De personer som arbetar med expertuppgifter är i regel sakkunniga som avlagt högre högskoleexamen. Politices magisterexamen, filosofie magisterexamen, ekonomie magisterexamen och juris magisterexamen är typiska akademiska examina vid kansliet. Vanliga yrkesbeteckningar är t.ex. finansråd, specialsakkunnig, konsultativ tjänsteman, translator, kommunikationsexpert och lagstiftningsråd.

Eftersom vi erbjuder tjänster för hela statsrådet är vi en betydande arbetsgivare för experter inom översättnings- och språktjänsten, dvs. för översättare och experter inom termarbete och språkvård. Arbetsuppgifterna för dessa sakkunniga omfattar utöver författningsöversättning även översättning av aktualitetskommunikation och bl.a. tolkningsuppgifter.

Vi erbjuder även mångsidiga karriär- och arbetsmöjligheter inom informationshantering samt informationsteknik och informationssystem, bl.a. i uppgifter inom elektronisk kommunikation samt utvecklings- och serviceuppgifter. Dessutom behövs det proffs inom personal- och ekonomiförvaltning till olika arbetsuppgifter vid statsrådets kansli.

Till våra uppgifter hör också att sköta de lokaler som statsrådet förfogar över och deras säkerhet och ämbetsverkstjänster. Statsrådets kansli ansvarar även för persontransporterna för alla ministrar och ministeriernas högsta ledning.

En kunnig och välmående personal är hörnstenar för en framgångsrik verksamhet, och därför är dessa centrala i vår verksamhet och i planeringen av verksamheten. Vårt mål är att skapa en atmosfär som värdesätter och delar med sig av expertis och som organiserar arbetet så att kansliets anställda och grupper ges praktiska möjligheter att lära sig.