Arbeta vid statsrådets kansli

Statsrådets kansli har cirka 600 anställda, varav 58 procent är kvinnor och 42 procent män. Vid kansliet finns fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Vid kansliet finns dessutom fyra fristående enheter: sessionsenheten, beredskapsenheten, personalenheten och ekonomienheten.

Våra arbetsuppgifter är sakkunniguppgifter som gäller bl.a. skötseln av EU-ärenden i Finland, statsrådets kommunikation, statens ägarstyrning, juridik, översättning av författningar samt utvecklandet av statsrådets förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

De som arbetar i våra sakkunniguppgifter har i regel avlagt högre högskoleexamen. Politices, filosofie och ekonomie magisterexamen samt juris magisterexamen är typiska akademiska examina vid kansliet. Allmänna tjänstebenämningar vid kansliet är till exempel finansråd, specialsakkunnig, konsultativ tjänsteman, översättare, kommunikationsexpert och lagstiftningsråd.

Eftersom statsrådets kansli erbjuder tjänster för hela statsrådet är vi en viktig arbetsgivare för sakkunniga inom översättnings- och språksektorn: översättare och sakkunniga inom terminologi, termarbete och språkvård. Till deras uppgifter hör utöver författningsöversättning även översättning inom aktualitetskommunikation och bl.a. tolkning.

Vi erbjuder också mångsidiga karriär- och arbetsmöjligheter inom informationshantering, informationsteknik och datasystembranschen, bl.a. utvecklings- och serviceuppgifter inom e-tjänster och ärendehantering. Vid kansliet behövs dessutom sakkunniga inom personal- och ekonomiförvaltning för olika arbetsuppgifter.

Statsrådets kansli sörjer också för de lokaler som används av statsrådet och deras säkerhet samt ämbetsverkstjänsterna. Kansliet ansvarar därtill för persontransporttjänsterna för alla ministrar och ministeriernas högsta ledning.

Hörnstenar i en framgångsrik verksamhet är personalens kompetens och välbefinnande, och därför är frågor i anslutning till dessa en central del av vår verksamhet och planeringen av den. Vårt mål är att skapa en atmosfär där man värdesätter och delar med sig av sin kompetens och att organisera arbetet så att det finns praktiska möjligheter för arbetstagarna och grupperna att lära sig.

Virka- ja työehdot sekä muita henkilöstöhallinnon asiakirjoja

Virkaehtosopimus- ja työehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman valtioneuvoston kanslian lupaa.