Samarbetet för Arktis

Samarbetet för Arktis sker på många olika nivåer. Den centrala, nationella aktören är den delegation för arktiska frågor som har tillsatts av statsrådets kansli och som sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis. Delegationen har till uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis, främja uppnåendet av dess mål, öka kännedomen om de arktiska frågorna och klargöra den arktiska identiteten. 

Delegationen diskuterar regelbundet de frågor som gäller den internationella politiken för Arktis, såsom Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet och EU:s politik för Arktis. Ordförande för delegationen är statssekreteraren vid statsrådets kansli. 

Utöver Arktiska rådet består de centrala, internationella samarbetsorganen av Barents euroarktiska råd och Barents regionråd. 

Även inom Europeiska unionen ökar intresset för de arktiska frågorna. Dessutom får arbetet inom Arktiska rådet stöd av Nordiska ministerrådet. Med Norge och Ryssland har Finland bilaterala arktiska partnerskap.

Ytterligare information om det internationella arktiska samarbetet | utrikesministeriet

Delegationen för arktiska ärenden