FI SV

Ge din egen syn på läget för hållbar utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.4.2018 12.24
Nyhet 15/2018
Ge din egen syn på läget för hållbar utveckling

Statsrådets kansli ber forskare, sakkunniga och medborgare att komma med sina egna syner i en öppen och kunskapsbaserad diskussion om läget för hållbar utveckling i Finland. Resultaten av diskussionen används som stöd för beslutsfattandet.

Regeringens arbete för att främja hållbar utveckling utgår från det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, En målbild för Finland 2050. Målen för det samhälleliga åtagandet beskriver hur läget för hållbar utveckling ska se ut i Finland 2050. Genom det samhälleliga åtagandet genomför Finland FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Uppföljningssystemet Läget för hållbar utveckling, som öppnades i november 2017, skapar en helhetsbild av hur läget för hållbar utveckling ser ut i Finland och vilka förändringar som sker i läget. Uppnåendet av de nationella målen för hållbar utveckling följs upp med hjälp av tio så kallade uppföljningskorgar. Varje korg omfattar fyra eller fem indikatorer som ett expertnätverk har valt. Indikatorerna uppdateras en gång per år. Olika forskningsanstalter och ministerier lägger dessutom fram en gemensam analys av innehållet i varje uppföljningskorg. Dessa analyser ses över i samband med att indikatorerna uppdateras.

Sju av tio uppföljningskorgar har publicerats före början av april. Resten publiceras före utgången av maj.

Regeringens mål är att bidra till sektorsövergripande diskussion vars resultat beslutsfattarna kan använda som stöd för beslutsfattandet. Statsrådets kansli gör för regeringen, riksdagen och den av statsministern ledda kommissionen för hållbar utveckling en sammanställning av de idéer och syner som har lyfts fram i diskussionerna. De viktigaste resultaten av diskussionerna presenteras årligen i maj vid evenemanget Nuläget och framtiden för hållbar utveckling. I anslutning till evenemanget ordnas också ett samråd med riksdagens framtidsutskott.

Utvecklingen av uppföljningssystemet fortsätter. Målet är att olika aktörer ska kunna utnyttja systemet på bred basis.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, specialsakkunnig, sami.pirkkala(a)vnk.fi, tfn 0295 160 487

Läget för hållbar utveckling (på finska)