FI SV

EU-ministerutskottet diskuterade EMU och bioekonomi

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.2.2018 9.46 | Publicerad på svenska 9.2.2018 kl. 13.41
Pressmeddelande 62/2018
EU-ministerutskottet diskuterade EMU och bioekonomi

Vid sitt möte fredagen den 9 februari diskuterade EU-ministerutskottet EU:s bioekonomistrategi och utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen EMU. Ministerutskottet fastställde också Finlands förhandlingsståndpunkter inför de rådsmöten som hålls nästa vecka.

EU-ministerutskottet fastställde preciserade ståndpunkter i fråga om de förslag till utvecklande av EMU som Europeiska kommissionen lade fram i december. Den 6 december 2017 lade kommissionen fram förslag till lagstiftning om införlivande av den så kallade finanspakten i EU-lagstiftning, inrättande av Europeiska valutafonden och utveckling av stödet till strukturreformer. Finlands ståndpunkter kommer ännu att behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde innan de överlämnas till riksdagen. Finlands grundläggande ståndpunkter i fråga om EMU fastställdes vid ministerutskottets möte den 13 oktober 2017.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands mål i fråga om EU:s bioekonomistrategi, som Europeiska kommissionen håller på att revidera. Finland anser att målet ska vara att ge bioekonomin högre mervärde, öka kompetensen och samarbetet, bedriva mer forskning, påskynda investeringar och säkerställa hållbarheten och godtagbarheten. EU-ministerutskottet är tillfreds med framstegen i revideringen av EU:s bioekonomistrategi, som är en fråga som Finland konsekvent drivit. Ministerutskottet anser det också vara bra att den nya strategin tillsammans med den reviderade handlingsplanen bildar en sektorsövergripande helhet som sammanställer olika politikåtgärder. Revideringen är särskilt aktuell på grund av bland annat FN:s hållbarhetsmål och genomförandet av klimatavtalet från Paris.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför ett rådsmöte om utbildningsfrågor och ett informellt möte mellan utrikesministrarna (Gymnich). Utbildningsrådet diskuterar programmet Erasmus+ och utbildningsaspekterna i Europeiska rådets slutsatser från december 2017. Teman för Gymnichmötet är å sin sida Syrien, västra Balkan, Nordkorea samt säkerhet och försvar. Diskussionen om västra Balkan utgår i huvudsak från den strategi för västra Balkan som Europeiska kommissionen publicerade den 6 februari.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli