EU-ministerutskottet blickade tillbaka på de första månaderna av EU-ordförandeskapet

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.9.2019 11.13 | Publicerad på svenska 5.9.2019 kl. 14.03
Pressmeddelande 435/2019

Vid sitt möte torsdagen den 5 september behandlade EU-ministerutskottet frågor med anknytning till Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Ministerutskottet diskuterade också beaktandet av frågor som är viktiga för Finland i Europeiska kommissionens kommande arbetsprogram. Den nya kommissionen tillträder i november.

EU-ministerutskottet konstaterade att Finland hittills har främjat prioriteringarna för sitt EU-ordförandeskap på ett förtjänstfullt sätt. Prioriteringarna för ordförandeskapet är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. I egenskap av EU-ordförandeland har Finland också varit det första landet som implementerat EU:s strategiska agenda för 2019–2024 i rådets arbete. Den strategiska agendan godkändes av Europeiska rådet i juni. Statsminister Antti Rinne kommer att rapportera om genomförandet av den strategiska agendan vid Europeiska rådets möte i oktober.

Ministerutskottet diskuterade hur ministrarna under ordförandeperiodens lopp kan knyta fungerande förbindelser med kommissionärskandidaterna, och vilka frågor som ska tas upp i samband med att den nya kommissionen bereder sitt arbetsprogram.

EU-ministerutskottet diskuterade också ärenden som ska tas upp vid det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna i Helsingfors den 13–14 september. Vid sitt informella möte kommer ekonomi- och finansministrarna för första gången att diskutera bekämpning av hybridhot. Finlands mål är att öka vetskapen om hybridhot när det gäller finansmarknaden och att identifiera åtgärder som är viktiga med tanke på det fortsatta arbetet. På initiativ av Finland diskuterar ekonomi- och finansministrarna också hur åtgärder mot klimatförändringen kan främjas inom de politikområden som är relevanta för ministrarna. Därtill diskuterar de hur kapitalmarknadsunionen behöver utvecklas, hur reglerna för EU:s finanspolitik fungerar och, på initiativ av Finland, hur energiskattedirektivet behöver revideras. På dagordningen för Eurogruppens möte den 13 september står bland annat kvaliteten på de offentliga finanserna. 

Vid torsdagens möte behandlade EU-ministerutskottet också Europeiska kommissionens förslag till förordning, som gäller administration av de ramar som styr det nya budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet. Syftet med budgetinstrumentet är att bevilja ekonomiskt stöd för medlemsländernas strukturreformer och investeringar. Formuleringen av Finlands ståndpunkt ska ännu behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Dessutom tog EU-ministerutskottet upp Europeiska kommissionens beslut av den 28 juni 2019, enligt vilket Finland ska återkräva det statliga stöd som beviljats Helsingfors stads Bussverksamhet Ab och Helsingfors Busstrafik Ab. Ministerutskottet diskuterade också eventuella fortsatta åtgärder.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli