FI SV

EU-ministerutskottet diskuterade rättsstatsprincipen och jordbrukspolitiken

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.6.2018 10.11 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 14.51
Pressmeddelande 319/2018
EU-ministerutskottet diskuterade rättsstatsprincipen och jordbrukspolitiken

EU-ministerutskottet behandlade vid sitt möte onsdagen den 20 juni rättsstatsprincipen ur flera synvinklar samt förhandlingarna om den fleråriga budgetramen med utgångspunkt i reformen av unionens gemensamma jordbrukspolitik.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland, när det gäller situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Polen, understöder rådets åtgärd om samråd med Polen i överensstämmelse med artikel 7 i EU-fördraget. Enligt kommissionens beslutsförslag som behandlas i rådet finns det klar risk för att Polen gör sig skyldigt till en allvarlig kränkning av rättsstatsprincipen. Avsikten är att Polen ska höras vid allmänna rådets möte den 26 juni. Finland bedömer det fortsatta förfarandet utifrån hörandet.

EU-ministerutskottet diskuterade också EU:s utvecklingsåtgärder för att stärka iakttagandet av rättsstatsprincipen. Ministerutskottet fastställde att Finland förhåller sig positivt till förslaget om att skydda unionens budget i situationer där en medlemsstat på ett bristfälligt sätt iakttar rättsstatsprincipen. Tanken är att EU-finansieringen i sådana situationer ska kunna avbrytas, minskas eller skjutas upp med hjälp av det nya förfarandet.

EU-ministerutskottet diskuterade reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Reformen grundar sig på tre nya förordningsförslag: förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, den horisontella förordningen och marknadsordningsförordningen. Dessa behandlas som en helhet. Kommissionens förslag ökar den nationella beslutanderätten, och de föreslagna klimat- och miljöåtgärderna leder till jordbruksmetoder som är bättre för miljön.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Eurogruppen och Ekofin (21–22.6)
  • Utrikesrådet inkl. försvarsministrarna (25.6)
  • Miljörådet (25.6)
  • Allmänna rådet (26.6)

Ekofinrådet behandlar det administrativa samarbetet och förbättringar på kort sikt i frågor som gäller mervärdesskatt samt insättningsgaranti. Teman som behandlas i rådet för utrikes frågor är Yemen, Afrikas horn, Jordanien, genomförandet av EU:s globala strategi, säkerhet och försvar samt samarbetet mellan EU och Nato. Centrala teman i miljörådet är förslaget till förordning om gränser för CO2-utsläpp i fråga om bilar och paketbilar, dricksvattendirektivet och handlingsplanen för cirkulär ekonomi. I allmänna rådet bereds frågor för Europeiska rådet och behandlas utvidgningen, stabiliserings- och associeringsprocessen samt situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Polen.

Mer information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli