EU-ministerutskottet behandlade Finlands ordförandeskapsprogram

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2019 10.13 | Publicerad på svenska 19.6.2019 kl. 14.27
Pressmeddelande 325/2019

Vid sitt möte onsdagen den 19 juni fastställde EU-ministerutskottet Finlands nationella ordförandeskapsprogram samt Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådet och eurotoppmötet i Bryssel den 20 och den 21 juni.

I Finlands nationella ordförandeskapsprogram fastställs vilka frågor som Finland vill främja under sin tredje EU-ordförandeskapsperiod som inleds i juli. Programmet offentliggörs genom statsminister Antti Rinnes upplysning till riksdagen den 26 juni.

När det gäller Europeiska rådets junimöte konstaterade EU-ministerutskottet att Finland kan gå in för att godkänna EU:s strategiska agenda för 2019–2024. Finland har arbetat uthålligt för att påverka innehållet i agendan och lyckats få igenom sina mål. Europeiska rådet behandlar också tillsättningen av personer på höga poster vid EU:s institutioner samt hybridhot. Dessutom kommer Europeiska rådet överens om förlängning av de restriktiva åtgärder som införts mot Ryssland, eftersom genomförandet av Minskavtalen inte framskridit. Finland anser det vara viktigt att Europeiska rådet ställer som mål att nå enighet om den kommande fleråriga budgetramen under Finlands EU-ordförandeskap. Finland vill också att EU strävar efter att bli klimatneutralt före 2050 och att det strategiska partnerskapet mellan EU och Afrika utvecklas till ett jämlikt förhållande som gynnar båda parter. Europeiska rådet sammanträder också utan Storbritannien för att diskutera situationen i fråga om brexit.

Vid eurotoppmötet den 21 juni diskuteras utvecklingen av ekonomiska och monetära unionen EMU. Finland deltar aktivt och förhåller sig öppet till en utveckling av EMU och betonar att varje medlemsland har det primära ansvaret för sin egen ekonomi. Enligt Finland bör budgetinstrumentet för euroområdet ingå i EU:s budgetram och eventuell extern finansiering vara frivillig. Finland understöder slutförandet av bankunionen baserad på placeraransvar och förhåller sig positivt till utvecklingen av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Som ett led i reformen av ESM skapas fungerande förfaranden för skuldsanering och en säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsmekanismen. I framtiden kan ESM erbjuda den gemensamma resolutionsnämnden en kreditlimit.

Utifrån meddelanden från kommissionen behandlade EU-ministerutskottet också ökad användning av omröstning med kvalificerad majoritet för att effektivisera EU:s beslutsfattande inom beskattning, energi- och klimatpolitik och socialpolitik. I enlighet med regeringsprogrammet är Finland redo att från fall till fall skärskåda om man i högre grad kunde gå in för majoritetsbeslut i rådet.

EU-ministerutskottet tog del av en lägesrapport om förhandlingsläget för EU:s kommande fleråriga budgetram och av de preliminära dagordningarna för rådsmöten under Finlands EU-ordförandeskap. I enlighet med Finlands öppenhetsmål är diskussionerna i allt större omfattning offentliga.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Allmänna rådet, sammanhållningsfrågor den 25 juni
  • Energirådet den 25 juni
  • Miljörådet den 26 juni

Allmänna rådet tar del av en lägesrapport om hur förhandlingarna i fråga om sammanhållningspolitiken framskridit. Därtill diskuterar rådet vilken koppling EU:s regional- och strukturpolitik har till den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika rekommendationerna för nästa programperiod. Energirådet har för avsikt att anta slutsatser om framtiden för det europeiska energisystemet. Dessutom behandlar rådet yttre förbindelser på energiområdet. Miljörådet har å sin sida för avsikt att anta en allmän riktlinje om förslaget till förordning om återanvändning av vatten. Rådet ska också diskutera granskningen av genomförandet av miljöpolitiken och anta slutsatser kring temat ”Mot en strategi för en hållbar kemikaliepolitik i unionen”.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli