FI SV EN

EU-ministerutskottet behandlade EU:s nästa strategiska agenda

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.5.2019 10.08 | Publicerad på svenska 8.5.2019 kl. 12.17
Pressmeddelande 331/2019

Vid sitt möte onsdagen den 8 maj fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför det informella möte mellan EU:s stats- och regeringschefer som ordnas i staden Sibiu i EU-ordförandelandet Rumänien torsdagen den 9 maj. På dagordningen står prioriteringarna i EU:s strategiska agenda 2019–2024. Avsikten är att Europeiska rådet antar den strategiska agendan vid sitt möte i juni. Finland är således det första EU-ordförandelandet som implementerar de nya prioriteringarna i rådets arbete.

Finland har deltagit aktivt i beredningen av den strategiska agendan och framhävt vikten av tillväxt, säkerhet, klimatfrågor och unionens gemensamma värden.

Finlands ståndpunkt är att det bästa sättet att främja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning är att stärka EU:s inre marknad och det öppna och regelbaserade internationella handelssystemet.

När det gäller att främja unionens yttre säkerhet och försvarssamarbete har Finland som mål att stärka EU:s handlings- och framsynsförmåga bland annat genom fortsatt strategisk diskussion på säkerhetens och försvarets område. Handlings- och framsynsförmågan förstärks också genom att man tar fram behövliga strukturer och finansiering till stöd för den samt säkerställer att EU:s försvarsinitiativ bildar en konsekvent helhet. Ytterligare ett mål är att stärka bekämpningen av hybridhot i EU.

EU bör ställa upp sina klimatmål så att de bidrar till målen i Parisavtalet, i synnerhet när det gäller att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. För EU:s del betyder detta att nettonollutsläpp måste nås före 2050.

Enligt Finland bör EU i sin kommande strategiska agenda starkt lyfta fram unionens gemensamma värden, rättsstatsprincipen, behovet att stärka unionens globala roll, ett övergripande tillvägagångssätt i fråga om migration samt behovet att utveckla effektiviteten och öppenheten i unionens beslutsfattande, bättre lagstiftning, verkställigheten av beslut och medborgarnas delaktighet.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet den 13 maj
  • Utrikesrådet, försvarsministrarna den 14 maj
  • Rådet (jordbruk och fiske) den 14 maj
  • Utrikesrådet, utvecklingsfrågor den 16 maj

Den viktigaste frågan på utrikesrådets dagordning är Libyen. Utrikesministrarna och försvarsministrarna ska hålla ett möte med G5 Sahel-länderna. Försvarsministrarna kommer att diskutera det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco). Rådet för jordbruk och fiske behandlar den nya genomförandemodellen för förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Därtill diskuterar rådet jordbruksaspekterna i kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla” och jordbruksfrågor med anknytning till handel. Utvecklingsministrarna kommer att diskutera effektivt multilateralt samarbete (inkl. genomförandet av Agenda 2030), Sahel, ungdomar och utveckling (särskilt ungdomars roll i genomförandet av Agenda 2030) samt EU:s utvecklingsfinansiering under nästa budgetramperiod.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli