FI SV

EU-ministerutskottet behandlade kommissionens förslag till ny budgetram

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.5.2018 12.57 | Publicerad på svenska 8.5.2018 kl. 12.59
Pressmeddelande 240/2018
EU-ministerutskottet behandlade kommissionens förslag till ny budgetram

Den 8 maj fastställde EU-ministerutskottet vid sitt skriftliga förfarande regeringens preliminära synpunkter på kommissionens förslag till EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027.

Den fleråriga budgetramen fastställer gränserna för EU:s årliga budgetar. Kommissionen föreslår att den totala nivån på budgetramen ska vara 1 161 miljarder euro inklusive särskilda instrument utanför budgetramen. Detta motsvarar 1,14 procent av medlemsländernas sammanräknade bruttonationalinkomst.

Finland hör inte till den striktaste enprocentsgruppen bland nettobidragsgivarna när det gäller bruttonationalinkomst. Trots detta är den föreslagna nivån på budgetramen fortfarande för hög. Utöver de bidrag som fastställs vid de slutliga förhandlingarna är den totala nivån på budgeten den enskilda faktor som mest påverkar Finlands nettobetalningssituation.

I enlighet med Finlands mål för förhandspåverkan föreslår kommissionen tilläggsfinansiering för bland annat forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken. En separat fond, InvestEU, ska dessutom inrättas i syfte att stödja tillväxten. I enlighet med Finlands målsättningar föreslår kommissionen också tilläggsfinansiering för försvarssamarbete och för åtgärder gällande migrationen.

Enligt Finland är det också viktigt att kommissionen inom ramen för sitt förslag till budgetram gav ett lagstiftningsförslag som syftar till att stärka villkorligheten mellan mottagandet och användningen av EU-medel och iakttagandet av rättsstatsprincipen.

Som väntat föreslår kommissionen nedskärningar i finansieringen av både jordbruks- och sammanhållningspolitiken. I förhandlingarna om budgetramen kommer Finland att framhäva vilken betydelse dessa politikområden har nationellt.

Trots att kommissionen föreslår att finansieringen av jordbruket ska minskas är kommissionen beredd att göra betydande satsningar på matproduktionens framtid. Detta är ett tecken på kontinuitet för jordbrukarna, men också för hela verksamhetsmiljön i synnerhet när det gäller fortsatta investeringar. Den nedskärning som kommissionen föreslår inom ramen för jordbruksrubriken påverkar förhållandevis mer finansieringen av utvecklingen av landsbygden, vilket inte är i Finlands intresse.

De ändringar som kommissionen föreslår i mekanismen för fördelning av sammanhållningspolitikens medel är enligt Finlands preliminära synpunkt ett steg i rätt riktning. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att basfinansieringen av sammanhållningspolitiken är på tillräckligt hög nivå. Vid förhandlingarna har Finland som mål att påverka kommissionen så att gles bosättning beaktas i sammanhållningsfinansieringen i tillräcklig utsträckning.

I de förhandlingar som nu inleds är det viktigt att hitta en nivå som inte oskäligt ökar Finlands avgiftsbörda. Det är också viktigt att på utgiftssidan beakta Finlands viktigaste prioriteringar och bidrag.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför allmänna rådets möte den 14 maj. Huvudteman för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte (den 28–29 juni) och kommissionens förslag till EU:s nästa budgetram.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli