EU-ministerutskottet behandlade Finlands EU-ordförandeskap, Ungern och frågan om tidsomställningen

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.10.2018 9.19 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 11.39
Pressmeddelande 471/2018

Vid sitt möte den 12 oktober diskuterade EU-ministerutskottet Finlands kommande EU-ordförandeskap, processen i fråga om situationen i Ungern och förslaget att avskaffa tidsomställningen mellan sommar- och vintertid. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför flera rådsmöten.

Allmänna rådet (den 16 oktober) kommer att behandla Europaparlamentets förslag, enligt vilket rådet ska avgöra om det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden. Rådet fastställer sin ståndpunkt senare. Finland ser mycket allvarligt på åsidosättande av EU:s grundläggande värden och på risk för detta. Finland anser att det är viktigt att medlemsstaterna fullt ut åtar sig att följa EU:s grundfördrag och förbinder sig till unionens gemensamma värden. Enligt Finland är det också viktigt att rådet har tillgång till ett omfattande informationsunderlag för att kunna bedöma situationen i fråga om Ungern.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens förslag att avskaffa omställningen av klockan till vinter- respektive sommartid. Kommissionen lade fram sitt förslag i september. Förslaget har sin grund i kommissionens offentliga samråd. Enligt resultaten av samrådet vill en klar majoritet att sommartiden ska slopas. Även Finland har arbetat aktivt för avskaffandet av tidsomställningen. Enligt kommissionens förslag ska varje medlemsstat före våren välja vilken tidszon de vill höra till. Finland tar ställning i frågan senare, när alla höranden, undersökningar och konsekvensbedömningar med anknytning till frågan har slutförts. 

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför kommande rådsmöten. Utrikesrådet (den 15 oktober) kommer att diskutera migration, Libyen, Centralafrikanska republiken och Venezuela. Rådet för jordbruk och fiske (den 15–16 oktober) ska fatta beslut om fiskemöjligheterna för Östersjön 2019 och diskutera reformen av unionens gemensamma jordbrukspolitik. Allmänna rådet (den 16 oktober) kommer i sin tur att bereda Europeiska rådets oktobermöte som inleds följande dag.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli