EU-ministerutskottet behandlade trioprogrammet under Finlands EU-ordförandeskap och ekonomiska frågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.11.2018 10.03 | Publicerad på svenska 9.11.2018 kl. 14.23
Pressmeddelande 521/2018

På sitt möte fredagen den 9 november behandlade EU-ministerutskottet bland annat resolution av banker samt beredning av de program som styr EU:s utveckling.

EU-ministerutskottet fick en översikt av beredningen av det så kallade trioprogrammet. De tre följande ordförandeländerna, det vill säga Rumänien, Finland och Kroatien, har ett gemensamt 18-månadersprogram som ska godkännas i rådet (allmänna frågor) i december. Finlands rent nationella mål skrivs in i Finlands egna separata ordförandeskapsprogram. Finland medverkar också mycket aktivt i att sammanställa EU:s femårsprogram som ska godkännas i juni. Finland kommer att inleda implementeringen av det under sitt ordförandeskap.

EU-ministerutskottet behandlade också kommissionens arbetsprogram för 2019 och kommissionens meddelande om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Ministerutskottet fick också ta del av en lägesrapport om aktuella frågor som rör Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Vidare drog utskottet upp riktlinjer för Finlands verksamhet i fråga om likviditetsfinansiering i samband med resolution av banker. Enligt EU-ministerutskottet finns det inte något behov att inrätta nya externa arrangemang för resolution av banker utöver den nuvarande gemensamma resolutionsmekanismen.  

Ministerutskottet godkände Finlands ståndpunkter inför allmänna rådet den 12 november och inför Ekofinrådet den 16 november där man har för avsikt att fatta beslut om EU:s budget för 2019. Allmänna rådet ska diskutera EU:s nya budgetram och hålla en årlig rättsstatsdialog. Vidare får rådet ta del av en översikt av rättsstatsläget i Polen samt av ett förslag som gäller Ungern och de gemensamma värderingarna.

Ytterligare information: 

Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319

Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833

Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli