FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Betydande utvecklings- och sparpotential i kommunernas byggnadsbestånd

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.2.2018 10.04
Pressmeddelande 50/2018
Betydande utvecklings- och sparpotential i kommunernas byggnadsbestånd

Enligt Finlands Kommunförbund rf:s och FCG Konsultering Ab:s nyligen färdigställda undersökning har kommunernas byggnadsbestånd en kalkylerad sparpotential på cirka 150–300 miljoner euro, men för att realisera denna potential måste kommunerna vidta planmässiga och långvariga utvecklingsåtgärder.

Inom ramen för ett projekt har det med hjälp av omfattande statistikutredning, en enkätundersökning, intervjuer och en litteraturöversikt utretts hur kommunernas byggnadsbestånd ser ut i nuläget och i framtiden efter social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Kommunkoncernerna äger sammanlagt över 60 000 byggnader som omfattar en areal på sammanlagt cirka 50,6 miljoner kvadratmeter våningsyta. Byggnadsbeståndets balansvärde uppgår till cirka 32,4 miljarder euro, dess tekniska värde till cirka 68,1 miljarder euro och dess återanskaffningsvärde till cirka 97,8 miljarder euro.

Kommunkoncernerna har ett eftersatt underhåll på cirka 9,0 miljarder euro, varav moderkommunerna (kommunerna och kommunernas affärsverk) står för en andel på cirka 6,2 miljarder euro. Med beaktande av att det inte är ändamålsenligt att avskriva allt eftersatt underhåll, uppgår kommunkoncernernas kalkylerade eftersatta underhåll till cirka 4,0 miljarder euro och kommunernas till cirka 2,7 miljarder euro. Kommunernas nuvarande investeringstakt är inte tillräcklig för att täcka dessa summor.

Kommunkoncernerna äger redan nu tomma byggnader som till sin sammanlagda areal motsvarar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter våningsyta, och volymen beräknas öka i och med ändringarna i befolkningsstrukturen, digitaliseringen och landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Kommunkoncernernas byggnadsbestånd omfattar också många underutnyttjade byggnader och byggnader som är olämpliga för sitt ursprungliga ändamål. Enligt undersökningen är det möjligt att utnyttja lokalerna cirka 5–10 procent effektivare och minska energiförbrukningen med cirka 3 procent utan investeringar.

En utmaning med tanke på fullskaligt utnyttjande av utvecklings- och sparpotentialen är hur kommunerna i fortsättningen kan anpassa sitt byggnadsbestånd så att det överensstämmer med servicebehoven också långt in i framtiden. Utmaningen anknyter till att identifiera och analysera den befintliga utvecklings- och sparpotentialen samt att planera och genomföra åtgärder i varje enskild kommun. En viktig iakttagelse i undersökningen är således att kommunerna inte bara har sparpotential utan också ett betydande eftersatt underhåll, problem med inomhusluften, ett stort behov av investeringar och vissa utvecklingsbehov i fråga om underhåll.

De föreslagna åtgärderna utgör ett utvecklingsprogram som syftar till att uppnå besparingar i fastighetsunderhållet och som till en början avses pågå i tio år. Programmet bygger på följande tio punkter:

  1. Att identifiera förändringsfenomen
  2. Att utveckla och stödja det strategiska fastighetsunderhållet
  3. Att stödja det politiska beslutsfattandet
  4. Att utveckla fastighetsstatistiken
  5. Att bättre utnyttja datateknik
  6. At stödja det operativa fastighetsunderhållet
  7. Att effektivisera användningen av lokaler
  8. Att utnyttja energisparpotentialen
  9. Att utveckla ägande- och besittningsformerna för byggnader och genomförandemodellerna för projekt
  10. Att utveckla statens stödformer.

Rapporten utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Rapporten (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Jussi Niemi, lokalservicechef, Finlands Kommunförbund rf, tfn 050 407 7920, jussi.niemi@kuntaliitto.fi och Esko Korhonen, ledande konsult, FCG Konsultering Ab, tfn 050 361 1781, esko.korhonen@fcg.fi