FI SV

Havspolitiken – samarbete och långvarig nytta

I Finland är målet för havspolitiken att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i olika marina näringar, att höja nivån på skyddet av den marina miljön och att öka samarbetet mellan marina myndighetsfunktioner och effekten av dem. Målet eftersträvas med utvecklingsinsatser och ett aktivt samarbete inom sjöövervakning, havsplanering och skyddet av havsmiljön samt utnyttjande och uppföljning av marina data och utveckling av kompetensen i fråga om havsklustret.

I Finland är det avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli som samordnar den integrerade EU-havspolitiken. Åtgärder för att främja havspolitiken kan beviljas stöd i enlighet med en dispositionsplan godkänd av statsrådets kansli.

Finansiering och projektansökan i fråga om havspolitiken

I Finland är det möjligt att åren 2015–2023 använda totalt 10,65 miljoner euro för projekt som hänför sig till havspolitiken. Medlen kan beviljas av EU eller nationellt. Information om projektansökningen publiceras på denna webbsida.

Styrgruppen för finansiering av havspolitiken har färdigställt ett utkast till en mångårig nationell dispositionsplan för medlen från Europeiska havs- och fiskerifonden för den integrerade havspolitiken. Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 juni 2016. 

Remiss (på finska)
Mångårig dispositionsplan för medlen från Europeiska havs- och fiskeifonden för den integrerade havspolitiken (på finska)

Finlands operativa program inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland
Lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden

Sekretariatet för styrgruppen för finansiering av havspolitiken:

  • Jussi Soramäki, ordförande, statsrådets kansli, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
  • Jan Ekebom, sekreterare, Forststyrelsen, jan.ekebom(at)metsa.fi, tfn 0206 394 457
  • Timo Halonen, sekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, timo.halonen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 411
  • Jani Järäinen, sekreterare, inrikesministeriet, jani.jarainen(at)raja.fi, tfn 0295 421 140
  • Mikko Koivurinta, sekreterare, NTM-centralen i Egentliga Finland, mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi, tfn 0400 829 505

Beslut om tillsättande av styrgruppen för finansiering av havpolitiken (på finska)

Temaområden för allokering av medel inom ramen för den nationella havspolitiken 

Säkerheten på havsområdet

Havsplanering

Marina data och uppföljning

Förbättrande av havets tillstånd

Utveckling av havskunskapen och samarbete

EU:s gemensamma havspolitik

Exempel på finansieringsinstrument som kan utnyttjas med EHFF:s finansiering av havspolitiken