FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Gasdrivna fordon under jord är inte väsentligt mer riskabelt än bensindrivna fordon

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.3.2018 10.43 | Publicerad på svenska 8.3.2018 kl. 13.06
Pressmeddelande 110/2018
Gasdrivna fordon under jord är inte väsentligt mer riskabelt än bensindrivna fordon

I en utredning som offentliggjordes den 8 mars 2018 granskas användningen av fordon som går på naturgas eller biogas (i praktiken metangas) i underjordiska eller slutna utrymmen. Undersökningen visar att användningen av gasdrivna fordon under jord inte är väsentligt mer riskabelt än användningen av bensindrivna fordon. Det är med andra ord inte motiverat att införa begränsningar för gasdrivna fordon i underjordiska eller slutna utrymmen där bensindrivna fordon är tillåtna. Gasdrivna fordon och bensindrivna fordon har lika hög riskfaktor jämfört med dieselfordon.

Resultatet av riskanalysen visar att en stor bensinläcka i ett slutet utrymme är ungefär lika farlig som en gasläcka. En dieselläcka är mindre farlig eftersom dieselbränsle inte avdunstar och därför inte heller orsakar en antändningsbar blandning av luft och bränsle. Till exempel när man planerar underjordiska eller på annat sätt slutna bussterminaler borde man redan i planeringsskedet beakta användningen av andra bränslen än diesel.

I Finland finns det en plats där det finns en begränsning gällande gasfordon, närmare bestämt gasdrivna bussar: Kampens bussterminal i Helsingfors. Denna begränsning är ett resultat av beslut som fattades under planeringen och byggandet och man valde att terminalen inte behövde anpassas till gasbussar. Enligt utredningen finns det inga allmänna förbud mot gasdrivna fordon under jord i Sverige eller Tyskland.

I utredningen granskades begränsningar för gasdrivna fordon under jord i Finland och i två jämförelseländer. Gasfordonens antal och utveckling i Finlands studerades också. Gasdrivna fordons olycksbenägenhet bedömdes på allmänt plan utifrån forskningslitteratur. Det ingår också en beskrivande riskanalys där flytande bränslen och gasformiga bränslen jämförs i två olycksscenarier under jord.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Publikation

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare upplysningar: Tuomas Raivio, projektchef, Gaia Consulting Oy, tfn 040 509 3545, tuomas.raivio@gaia.fi