FI SV

Minister Terho deltar i allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.4.2018 12.49 | Publicerad på svenska 9.4.2018 kl. 14.10
Pressmeddelande 181/2018
Minister Terho deltar i allmänna rådets möte

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho representerar Finland vid allmänna rådets möte i Bryssel torsdagen den 12 april. Rådet kommer att diskutera sammanhållningspolitikens framtid. Temat anknyter till EU:s nästa fleråriga budgetram (2021–).

Finlands utgångspunkt är att Storbritanniens utträde beaktas fullt ut i den totala nivån för nästa budgetram. När det gäller nuvarande och nya finansieringsbehov måste man överväga omfördelning av medel.

Finland anser att behovet av EU:s gemensamma sammanhållningsfinansiering minskar i takt med att den regionala sammanhållningen utvecklas. Dessutom bör målet vara att öka den nationella medfinansieringen.

Finland strävar efter relativt sett mer bidrag i sammanhållningspolitiken. Kriterierna och villkoren i fråga om finansieringen av sammanhållningspolitiken samt prioriteringarna för dessa bör ändras så att de allt effektivare stöder genomförandet av tillväxtfrämjande strukturreformer och åtgärder gällande migrationen.

Utöver tillräcklig basfinansiering tryggas också den i EU-anslutningsfördraget angivna särställningen för det glest befolkade östra och norra Finland. Också andra särdrag, såsom Östersjön, den arktiska dimensionen och området som gränsar till Ryssland, bör beaktas i finansieringen.

EU:s enighet och efterlevnaden av de gemensamma reglerna förutsätter att sammanhållningsfinansieringen styrs enligt förhandsvillkor och med beaktande av principen för villkorlighet. Det är också viktigt att hitta metoder för att stärka kopplingen mellan EU-finansieringen och efterlevnaden av EU:s grundläggande värden, i synnerhet rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli