Justitierådet Tuula Pynnä Finlands domare i EU-tribunalen

Statsrådets kommunikationsavdelning 2.9.2019 9.27
Pressmeddelande 423/2019

Ledamoten i högsta domstolen, justitierådet Tuula Pynnä inledde sin mandatperiod i tribunalen vid Europeiska unionens domstol den 1 september 2019. Utnämningen är ett led i den gradvisa ökningen av antalet domare i domstolen, med målet att varje medlemsstat ska ha två domare i domstolen den 1 september 2019. Reformen är en följd av att domstolens arbetsbörda har ökat.

Statsrådet fattade beslut om Pynnäs kandidatur den 20 september 2018. EU:s utvärderingskommitté gav ett positivt utlåtande om kandidaturen varefter företrädare för EU-ländernas regeringar fattade utnämningsbeslutet den 6 mars 2019. Mandattiden är tre år.

Pynnä har en lång och gedigen erfarenhet av nationellt domstolsarbete både vid underrätter och som ledamot i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Hon har varit Finlands statsombud i EU-domstolen och haft uppgifter med anknytning till EU-samarbetet och internationellt samarbete. Pynnä är juris kandidat till utbildningen och har titeln vicehäradshövding. Hon har även två utländska påbyggnadsexamina i juridik (Magister der Rechte och Mastère en Études Juridiques Européennes).

EU-domstolen hör till de viktigaste EU-institutionerna vid sidan av Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Till EU-domstolen hör två domstolar med säte i Luxemburg, domstolen och tribunalen. Tribunalen behandlar bl.a. talan som enskilda personer och företag väcker mot EU-institutionerna. Dessa kan gälla t.ex. konkurrensrätt, statsstöd, immateriella rättigheter samt EU:s tjänsteföreskrifter. Heikki Kanninen är den andra finländska domaren i tribunalen.

Ytterligare information om domstolsärenden och tribunalen:

Statsrådets kansli  
Europeiska unionens domstol

Mer information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Heidi Kaila, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 313, statsrådets kansli