FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Handeln med tjänster samt den mervärdesskattebaserade handeln allt viktigare för de ekonomiska relationerna mellan Finland och Storbritannien

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.2.2017 14.06 | Publicerad på svenska 14.2.2017 kl. 14.30
Pressmeddelande 69/2017

Storbritannien är fortfarande en viktig handelspartner för Finland när det gäller vissa branscher, även om betydelsen av handeln länderna emellan som helhet har minskat under årens lopp och därmed stannat på en lite lägre nivå än medelnivån i EU- och EFTA-länderna. Detta framgår av den utredning om de ekonomiska relationerna mellan Finland och Storbritannien som publicerades i dag.

Storbritanniens andel inom Finlands export och import av tjänster är i nuläget större än den är inom exporten och importen av varor. Servicebranscherna är dock i hög grad beroende även av utvecklingen inom exporten av varor. Utöver handeln mellan Finland och Storbritannien behandlar utredningen också handeln mellan Storbritannien och andra länder. Granskningen bygger på tillgängliga statistiska uppgifter.

Finlands export av varor till Storbritannien större än importen av varor från Storbritannien, men i fråga om tjänsterna är läget det motsatta

Enligt utredningen är Storbritanniens betydelse för Finlands utrikeshandel en aning mindre än för EU- och EFTA-länderna i genomsnitt. Enligt granskningen är Finlands handel med tjänster av större betydelse för Finland än handeln med varor. 

Under en period på tio år har den export och import av varor som bedrivs med Storbritannien nästan halverats, och därför uppvisar Finland ett överskott. Den viktigaste gruppen av tillgångar inom exporten till Storbritannien är papper och papp. Även internationellt sett är Finlands pappersindustris export till Storbritannien betydande. Andra viktiga exportgrupper är övriga produkter från skogsindustrin, oljeprodukter, maskiner och utrustning, metaller och metallprodukter samt kemiska ämnen och produkter. Vad gäller importen är de viktiga sektorerna maskiner och utrustning, transportverktyg samt kemiska ämnen och produkter.

Finlands handelsbalans inom handeln med tjänster uppvisar ett underskott. Finlands import av tjänster från Storbritannien är således större än Storbritanniens import från Finland. På grund av ändringar i statistiken är det i detta sammanhang omöjligt att få exakt information om de olika tjänsteposterna, men man får dock riktgivande uppgifter om hur viktiga affärslivets olika tjänster är för handeln mellan länderna.

Finlands import från Storbritannien är koncentrerad på slutprodukter och exporten på mellanprodukter

Jämfört med Finlands totala export är Finlands export till Storbritannien i viss mån mera koncentrerad på mellanprodukter. Finlands import från Storbritannien är däremot mer koncentrerad på slutprodukter jämfört med Finlands totala export.

Finlands viktigaste branscher inom exporten av mellanprodukter är kemiindustrin, skogsindustrin och teknikindustrin. De viktigaste exportörerna inom servicebranscherna består av förvaltnings- och stödtjänster. 

Inom importen är de viktigaste branscherna partihandeln, tillverkningen av motordrivna fordon samt maskiner, tillverkningen av kemikalier och kemiska produkter samt förvaltnings- och stödtjänsterna.  

Servicebranscherna viktiga inom den mervärdesskattebaserade handeln

År 2011 uppgick exporten till Storbritannien till nästan 5 procent av Finlands mervärdesskattebaserade export. Detta är 1,1 procent av Finlands bruttonationalprodukt.  De viktigaste branscherna var forskning och utveckling, annan verksamhet som stöder affärslivet, parti- och detaljhandel, reparation av motordrivna fordon samt skogsindustrin. 

Storbritanniens andel inom Finlands mervärdesskattebaserade import från utlandet är lite över 5 procent. De viktigaste branscherna är fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster och andra tjänster inom affärslivet. Av den totala importen av dessa tjänster uppgick Finlands import från Storbritannien till nästan 12 procent år 2011.

En stor del av servicebranschernas output är också beroende av fabriksindustrin.  Servicebranscherna har en stor betydelse för produktionen för den mervärdesskattebaserade exporten, men de är i hög grad beroende av utvecklingen inom exporten av varor. Därför är servicebranschernas konkurrenskraft viktig med tanke på Finlands export av varor.

Storbritannien har investerat mer i Finland än vad Finland har investerat i Storbritannien

Värdet på Finlands investeringar i Storbritannien uppgick år 2015 till drygt 2 miljarder euro, vilket är 2 procent av samtliga direkta investeringar i utlandet. Värdet på Storbritanniens investeringar i Finland uppgick till drygt 3 miljarder euro, vilket är 4 procent av samtliga direkta investeringar i Finland.

Antalet brittiska dotterföretag i Finland är också större än antalet finländska dotterbolag i Storbritannien. Största delen av de brittiska dotterföretagen bedriver serviceverksamhet. Ungefär hälften av de finländska företag som bedriver verksamhet i Storbritannien är industriföretag.  

För genomförandet av utredningen om de ekonomiska relationerna mellan Finland och Storbritannien ansvarade Näringslivets forskningsinstitut. Utredningen utfördes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016 och den kan användas som bakgrundsmaterial för statsrådets förberedelser inför förhandlingarna i fråga om Storbritanniens utträde ur EU.

Slutrapport

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Markku Kotilainen, forskningsledare, Näringslivets forskningsinstitut, tfn 09 609 90 206

Leila Vilhunen, specialsakkunnig i EU-ärenden, statsrådets kansli, tfn 0295 160 276