FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Staten bör inte helt frångå övervakningen av områdesanvändningen

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.3.2018 11.27
Pressmeddelande 107/2018
Utredning: Staten bör inte helt frångå övervakningen av områdesanvändningen

Efter landskapsreformen finns det ingen som övervakar lagligheten i kommunernas och landskapens planer. Professor Eija Mäkinen anser att förändringen är problematisk och föreslår att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) tilldelas denna tillsynsuppgift.

I samband med landskapsreformen förändras myndigheternas roller i planläggningen och områdesanvändningen. När NMT-centralerna läggs ned överförs en del av deras uppgifter till landskapen och en del till den nya statliga tillstånds- och tillsynsmyndigheten. I lagutkasten till landskapsreformen har ingen tilldelats ansvaret för de tillsynsuppgifter som NMT-centralerna har nu.

Eija Mäkinen, professor emerita vid Vasa universitet, anser att det kan uppstå problem om statens tillsynsansvar försvinner. Hon har granskat myndigheternas nya roller i planeringen av områdesanvändningen och bedömt dem med tanke på rättsstaten. Utredningen, som offentliggörs idag, är en del av projektet Områdesanvändningen och landskapsreformen (Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus, AAMU) som drivs av Finlands miljöcentral och FCG Finnish Consulting Group Oy.

En tydlig uppdelning av befogenheter målet

Ett av målen med landskapsreformen är ett tydlig fördelning av befogenheter mellan stat, landskap och kommuner. Enligt professor Mäkinens utredning förverkligas detta relativt väl i områdesanvändningen för kommunernas och landskapens del. Däremot håller staten på att bli utan sådan tillsynsbehörighet som de uppgifter som den ansvarar för skulle kräva.

I sin utredning konstaterar Mäkinen att staten har ansvar för att verkställa de lagar som riksdagen stiftar, för att trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, för att de riksomfattande målen för områdesanvändningen uppnås och att internationella åtagandet, till exempel EU-rätten, följs. Enligt Mäkinen kan inte staten frigöra sig från detta ansvar fastän befogenheterna överförs till självstyrande landskap och kommuner.

– Man kan inte överföra ansvaret för tillsynen på civilsamhällsorganisationer eller kommuninnevånare. De har rätt men inte en skyldighet att söka ändring i lagstridiga beslut.

Professor Mäkinen betonar att det är viktigt att respektera kommunernas och landskapens självstyre. Staten ska inte blanda sig i deras prövningsrätt så länge de följer lagen. Det behövs likväl övervakning av all betydande maktutövning, vilket planeringen av områdesanvändningen är.

Statens tillsynsuppgifter till Luova

Som lösning föreslår professor Mäkinen att statens uppgifter när det gäller övervakningen av områdesanvändningens laglighet ska överföras till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova, som grundas i samband med reformen.

– Också i andra ärenden hör det till Luovas ansvar att övervaka att de grundläggande rättigheterna, rättskyddet och allmänintresset tillgodoses. I lagutkasten för landskapsreformen har det inte motiverats varför övervakningen inte skulle vara nödvändig när det gäller just områdesanvändningen.

I planeringen av områdesanvändningen fattas samhälleligt betydande och långtgående beslut. I vanliga fall kombinerar de olika allmänna och privata intressen och de har stor ekonomisk betydelse.

– Det har också hänt att områdesanvändningen utsatts för osaklig påverkan. Helt oövervakad verksamhet kan rentav bli en grogrund för förfaranden som påminner om korruption, påminner professor Mäkinen.

AAMU-projektet granskar landskapsreformens inverkan på planeringen av områdesanvändning

Professor emerita Eija Mäkinens utredning om de rättsstatliga kraven på myndigheternas roller i områdesplaneringen ingår i projektet Områdesanvändning och landskapsreformen (Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus, AAMU) som är en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Projektets syfte är att stödja reformen av områdesanvändningen planering och komma med utvecklingsförslag. Målet är att bidra till att de nya landskapen som inleder sin verksamhet i början av 2020 har de bästa möjliga förutsättningarna att bygga en bra livsmiljö.

Förutom professor Mäkinens utredning har projektet också gett upphov till en översikt av olika aktörers roll i områdesplaneringen och samarbetets nuläge. För närvarande görs en granskning av aktörernas nya roller och de samarbets- och verksamhetsförfaranden som krävs för lyckad planering. I projektet framställs också rekommendationer för en reform av systemet för planeringen av områdesanvändningen med beaktande av landskapsreformen. Projektets slutliga resultat offentliggörs sommaren 2018.

Utredning (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Professor (emerita) Eija Mäkinen, Vasa universitet, tfn 050 344 2009

AAMU-projektet (på finska)

Aino Rekola, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 871, och Kari Oinonen, gruppchef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 474, e-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi