FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Finland behöver en barnstrategi

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.4.2018 14.22
Pressmeddelande 182/2018
Undersökning: Finland behöver en barnstrategi

Finland måste förbinda sig allt starkare till konventionen om barnets rättigheter. Barnkonventionen bör dessutom utgöra en gemensam etisk värdegrund när sektorsövergripande verksamhet för barn och olika samarbetsmodeller utvecklas. Detta konstateras i en forskningsrapport om olika länders åtgärder för att stödja integrationen av tjänster för främjande av barns och ungas hälsa, välfärd och inlärning. Rapporten publicerades den 10 april.

I undersökningen utreddes det hur social- och hälsovårdsväsendet och undervisningsväsendet i elva olika länder samarbetar för att styra och ordna tjänster som främjar barns och ungas hälsa, välfärd och inlärning. Undersökningen tar fram nya jämförelseuppgifter och presenterar god praxis som Finland kan dra lärdom av.

I rapporten rekommenderas det att Finland utarbetar en egen barnstrategi som överskrider regeringsperioder och förvaltningsområden. Dessutom bör det utarbetas bland annat ett genomförandeprogram som stöder strategin. På så sätt engageras de olika aktörerna i samhället till arbetet med att främja barns rättigheter. Bland annat England och Irland är internationella exempel på länder som genomfört en nationell barnstrategi som baserar sig på lagstiftning.

Av rapporten framgår det att kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna och undervisningstjänsterna för barn och unga inte har följts upp som en helhet i något av de länder som undersökningen gäller. Detta har inte heller gjorts i Finland, men i rapporten rekommenderas det att denna viktiga information i fortsättningen samlas in. Detta informationsunderlag förutsätter dock en nationell referensram som tillämpas i hela landet.

Rekommendationerna i den nya rapporten är aktuella och kompletterar rekommendationerna i social- och hälsovårdsministeriets utredningsrapport ”Kontaktytor – en gemensam möjlighet”, som gäller kontaktytorna vid genomförandet av tjänster för barn, unga och familjer.

Utvecklingen av genomslagskraftiga tjänstehelheter för barn och unga förutsätter starka samarbetsstrukturer. Samarbetet garanterar att styrningen utgår från gemensamma riktlinjer för och en gemensam syn på barns och ungas välfärd och tjänster för barn och unga. I rapporten rekommenderas det också att det i varje landskap inrättas ett samarbetsorgan som behandlar både landskapens och kommunernas ärenden som gäller barn och unga. I samarbetsorganets uppgifter skulle bland annat ingå att stödja samordningen av tjänster samt att följa upp och utvärdera den helhet som utgörs av tjänster för barn och unga och av barns och ungas välfärd.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Undersökningen är nära kopplad till målen för och innehållet i regeringens program för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE).

Undersökningen (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Marja-Leena Perälä, forskningsprofessor emerita, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 247, marja-leena.perala(at)thl.fi, Katja Joronen, docent, Tammerfors universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, tfn 040 190 1225, katja.joronen(at)uta.fi och Antti Hautaniemi, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 462, antti.hautaniemi(at)stm.fi