FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Färre hushåll villiga att flytta efter höjd överlåtelseskatt

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.3.2018 8.20
Pressmeddelande 117/2017
Undersökning: Färre hushåll villiga att flytta efter höjd överlåtelseskatt

En ny undersökning visar att överlåtelseskatt har en minskande effekt såväl på antalet flyttningar inom ett landskap som på antalet flyttningar mellan olika landskap. Skatten leder till att många hushåll bor i bostäder som inte motsvarar deras behov. Skattens negativa effekter kan också återspeglas i arbetsmarknadens funktion. Syftet med undersökningen, som gjordes av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Helsingfors stadskansli, har varit att producera ny information om överlåtelseskattens effekter i Finland.

I mars 2013 höjdes överlåtelseskatten på aktier i bostadsaktiebolag från 1,6 procent till 2,0 procent. Överlåtelseskatten på egnahemshus däremot förblev oförändrad, det vill säga 4,0 procent. I bostadsaktiebolag utvidgades dessutom skattebasen för överlåtelseskatt, så att den utöver bostadens försäljningspris också omfattar det bolagslån som belastar aktierna.

Överlåtelseskattereformen utgör ett naturligt försöksupplägg som gör det möjligt att i undersökningen avskilja skattens effekter från andra faktorer som påverkar antalet flyttningar.

Undersökningen jämför flyttbenägenheten hos dem som bor i egnahemshus respektive aktielägenheter före och efter skattereformen. I fråga om dem som bor i aktielägenheter minskade antalet flyttningar med cirka 4,3 procent till följd av den höjda överlåtelseskatten. Undersökningen visar också att skatten har en minskande effekt på antalet flyttningar såväl inom en arbetsmarknadsregion som mellan olika arbetsmarknadsregioner.

På grund av överlåtelseskatten bor hushållen i allt större utsträckning i bostäder som inte är lämpliga till exempel i fråga om storlek eller läge. Bostadsbeståndet används ineffektivt, vilket inverkar negativt på välbefinnandet. Enligt undersökningen är detta en betydande om än osynlig kostnad som överlåtelseskatten medför.

Undersökningen bygger på Statistikcentralens samlade material på personnivå från 2006–2015, på material som gäller överlåtelseskatt och på fastighetsmäklarförbundet Kiinteistönvälitysalan Keskusliittos (KVKL) material som gäller bostadshandel.

Överlåtelseskatt är en allmän skatt också i andra länder, och enligt internationella forskningsrön kyler den ner bostadsmarknaden. Det finns emellertid ingen tidigare empirisk forskning om överlåtelseskattens effekter på bostadsmarknaden och hushållens rörlighet i Finland.

Undersökningen gjordes av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och enheten för stadsforskning och stadsstatistik vid Helsingfors stadskansli inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Rapporten Effects of Real Estate Transfer Taxes: Evidence from a Natural Experiment
Policy Brief på finska

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Essi Eerola, forskningsdirektör, tfn 0295 519 407, essi.eerola@vatt.fi; Teemu Lyytikäinen, ledande forskare, tfn 0295 519 431, teemu.lyytikainen@vatt.fi; Tuukka Saarimaa, ledande forskare, tfn 0295 519 444, tuukka.saarimaa@vatt.fi, Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Oskari Harjunen, specialforskare, tfn 040 334 4799, oskari.harjunen@hel.fi, Helsingfors stadskansli